Jump to content

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ ແມ່ນ ມູນຄ່າຂອງໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍ ຂອງ ເງິນຕາສະກຸນໜຶ້່ງ ເປັນ ເງິນສະກຸນອື່ນ.

ຄວາມໝາຍ[ດັດແກ້]

ອັດຕາແລກປ່ຽນ ແມ່ນ ມູນຄ່າຂອງໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍ ຂອງ ເງິນຕາສະກຸນໜຶ້່ງ ເປັນ ເງິນສະກຸນອື່ນ.

  • ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນໂດລາຕໍ່ກີບ ເທົ່າກັບ 8000 ກີບ ຈະໝາຍຄວາມວ່າ 1 ໂດລາ = 8000 ກີບ.
  • ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນເຢັນຕໍ່ກີບ ເທົ່າກັບ 9000 ກີບ ຈະໝາຍຄວາມວ່າ 1 ເຢັນ = 9000​ ກີບ.
  • ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບຕໍ່ໂດລາ ເທົ່າກັບ 0.000125 ຈະໝາຍຄວາມວ່າ 1 ກີບ = 0.000125 ໂດລາ (ໝາຍຄວາມວ່າ 1 ກີບ x 8000 = 0.000125 x 8000 = 1 ໂດລາ ). ໃນກໍລະນີທີ່ ຫົວໜ່ວຍ ຂອງ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຄືກໍລະນີນີ້ ບາງເທື່ອ ອັດຕາແລກປ່ຽນອາດຈະບໍ່ສະແດງໂດຍ ຫົວໜ່ວຍໜຶ່ງກີບ ແຕ່ ເປັນຫົວໜ່ວຍພັນກີບແທນ ເຊັ່ນ 1000 ກີບ = 0.125 ໂດລາ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ງ່າຍກວ່າ.

ປະເພດຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ[ດັດແກ້]

ຕາມກົນໄກກຳໜົດ[ດັດແກ້]

ອັດຕາແລກປ່ຽນ ທີ່ ທາງການ ຫຼື ອົງກອນລັດກຳໜົດ ເອີ້ນວ່າ "ອັດຕາແລກປ່ຽນທາງການ" ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ທີ່ກຳໜົດຂຶ້ນ ໂດຍ ປະລິມານ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ ເອີ້ນວ່າ "ອັດຕາແລກປ່ຽນຕະຫຼາດ".

ຕາມມູນຄ່າກຳໜົດ[ດັດແກ້]

ໃນວຽກງານຕົວຈິງ ຂອງ ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ ໂດຍທົ່ວໄປ ຜູ້ປະກອບການແລກປ່ຽນເງິນຕາ ເຊັ່ນ ທະນາຄານ ຈະກຳນົດ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ເປັນ ສອງອັດຕາ​:​ (1) ອັດຕາ ທີທີເອັສ (TTS) ແລະ (2) ອັດຕາ ທີທີບີ (TTB). ໂດຍທົ່ວໄປ ອັດຕາ ທີທີເອັສ ຈະສູງກວ່າ ອັດຕາ ທີທີບີ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ປະກອບການແລກປ່ຽນ ຈະຂາຍເງິນຕາສະກຸນໃດໜຶ່ງ ແພງກວ່າອັດຕາທີ່ຕົນເອງຈະຊື້ເອົາ.

  • ທີທີເອັສ(TTS)
ຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ Telegraphic Transfer Selling rate (ພາສາອັງກິດ) ແປວ່າ ອັດຕາຂາຍໂອນທາງໂທລະເລກ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງ ອັດຕາທີ່ຜູ້ປະກອບການແລກປ່ຽນເງິນຕາ ຂາຍເງິນຕາໃດໜຶ່ງ.
  • ທີທີບີ(TTB)
ຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ Telegraphic Transfer Buying rate (ພາສາອັງກິດ) ແປວ່າ ອັດຕາຊື້ໂອນທາງໂທລະເລກ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງ ອັດຕາທີ່ຜູ້ປະກອບການແລກປ່ຽນເງິນຕາ ຊື້ເອົາເງິນຕາໃດໜຶ່ງ.