ຫ້ອງກຽມປະຖົມ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ຫ້ອງກຽມປະຖົມ ແມ່ນຫ້ອງຮຽນທ່ີນອນຢູ່ໃນບໍລິເວນໂຮງຮຽນປະຖົມ, ຮັບເອົາເດັກນ້ອຍອາຍຸ 5 ປີ ທ່ີບໍ່ເຄີຍມີປະສົບການໃນການສຶກສາຊັ້ນອະນຸບານມາຈັກເທ່ືອ.