ລາຍໄດ້

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
ລາຍໄດ້ໝາຍເຖິງລາຍຮັບທີ່ເຮົາໄດ້ມາໂດຍຊອບທໍາດ້ວຍວິທີໃດໜຶ່ງເຊັ່ນ:ການອອກແຮງງານ,ການເຮັດທຸລະກິດ,ການລົງທຶນເປັນຕົ້ນ.

ລາຍໄດ້ມີຫຼາຍລັກຊະນະເຊັ່ນ:ຄ່າແຮງງານ,ເງິນປັນຜົນ,ການຂາຍສິນຄ້າ,ເງິນດອກເບ້ຍ,ຄ່າລິຂະສິດ...ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດນັ້ນລາຍໄດ້ຈະໝາຍເຖິງເງິນທີ່ໄດ້ຮັບມາທັງໝົດທັງຕົ້ນທຶນແລະກໍາໄລລວມກັນ.

ລາຍໄດ້ຈາກການເຮັດທຸລະກິດນັ້ນແມ່ນຈະໄດ້ຈາກການຂາຍສິນຄ້າແລະບໍລິການ.ລາຍໄດ້ຈາກການລົງທຶນແມ່ນຈະໄດ້ເປັນເງິນປັນຜົນໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ.ລາຍໄດ້ຈາກການອອກແຮງງານໝາຍເຖິງເງິນຄ່າຈ້າງທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການອອກແຮງງານຕໍ່ວຽກງານໃດໜຶ່ງຫຼື/ແລະໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ.

ປະຈຸບັນມີການຈັດອັນດັບປະເທດທີ່ຮັ່ງມີແລະທຸກຍາກກໍ່ໄດ້ອາໃສລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນຂອງປະເທດຕ່າງໆເປັນຫຼັກ.ໝາຍຄວາມວ່າຖ້າປະເທດນັ້ນລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນມີມູນຄ່າສູງກໍ່ຈະເປັນປະເທດທີ່ຮັ່ງ,ໃນທາງກົງກັນຂ້າມຖ້າຫາກປະເທດນັ້ນມີລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນມີມູນຄ່າຕໍ່າກໍ່ຈະຖືກຈັດອັນດັບໃຫ້ເປັນປະເທດທີ່ທຸກຍາກ.