Jump to content

ລາຍຊື່ລະຫັດພາສາ ISO 639-1

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ແມ່ແບບ:Merge to

ISO 639 ເປັນມາດຕະຖານຂອງລະບົບການຕັ້ງຊື່ສຳລັບພາສາຕ່າງໆ ທີ່ມີໃນໂລກນີ້. ແຕ່ລະພາສາຈະຖືກແທນທີ່ດ້ວຍສັນຍາລັກໂຕອັກສອນຫຍໍ້ 3 ໂຕ, ແລະຖືກພັດທະນາໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນການດັດແກ້ຄັ້ງຕໍ່ໆ ມາ. ລະບົບນີ້ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍສຳລັບນັກພາສາສາດ ຫຼືນັກຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບມະນຸດສາດເພື່ອຈັດໝວດໝູ່ຂອງພາສາທີ່ມີການນຳໃຊ້ກັນ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ[ດັດແກ້]

ແມ່ແບບ:Footer ISO 639

ຂໍ້ມູນພາຍນອກ[ດັດແກ້]

ແມ່ແບບ:Link FL