Jump to content

ລັດວິສາຫະກິດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ລັດວິສາຫະກິດ ແມ່ນ ນິຕິບຸກຄົນ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍລັດຖະບານກາງ ຫຼື ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດຕາງໜ້າລັດຖະບານ. ສະຖານະພາບທາງນິຕິກຳຂອງລັດວິສາຫະກິດ ມີທັງ ອົງກອນທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງ ລັດຖະບານ ໄປຈົນຮອດ ບໍລິສັດມະຫາຊົນທີ່ລັດມີສ່ວນເປັນຜູ້ຖືຫຸ້ນ. ນິຍາມຂອງ ລັດວິສາຫະກິດ ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມ ລະບົບກົດໝາຍຂອງແຕ່ລະປະເທດ.