ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
CIA World Factbook ສົມທຽບຈີດີພີໂຕຈິງ (ທາງລຸ່ມ) ແລະ ຈີດີພີດັດສົມກຳລັງຊື້ ໃນປີ 2008 (ທາງເທິງ)

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (ຈີດີພີ ຫຼື GDP(ພາສາອັງກິດ)) ແມ່ນ ຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານໃນການວັດແທກ ຜົນຜະລິດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງ ປະເທດ ຫຼື ເສດຖະກິດໃດໜຶ່ງ. ຈີດີພີ ສາມາດວັດແທກ ໄດ້​ 3 ວິທີ ເຊິ່ງໂດຍຫຼັກການແລ້ວ ຈະອອກມາເປັນຄ່າດຽວກັນ.

  • ແບບຕາມຜົນຜະລິດ
  • ແບບຕາມລາຍຮັບ
  • ແບບຕາມລາຍຈ່າຍ

ໂຕຢ່າງ:

  • ແບບຕາມລາຍຈ່າຍ:
ຈີດີພີ = ການຊົມໃຊ້ພາກເອກະຊົນ + ການລົງທຶນລວມ + ລາຍຈ່າຍລັດຖະບານ + (ການສົ່ງອອກການນຳເຂົ້າ), ຫຼື

  • ແບບຕາມຜົນຜະລິດ
ມູນຄ່າເພີ່ມລວມ = ມູນຄ່າເພີ່ມຂອງທຸກຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ = ມູນຄ່າຂາຍຜະລິດຕະພັນ - ມູນຄ່າວັດຖຸດິບເພື່ອການຜະລິດຜະລິດຕະພັນ
  • ແບບຕາມລາຍຮັບ
GDP = ຄ່າແຮງງານລູກຈ້າງ + ລວມກຳໄລທຸລະກິດ + ລວມກຳໄລອື່ນໆ + ພາສີອາກອນ - ເງິນຊ່ອຍເຫຼືອໃນການຜະລິດແລະນຳເຂົ້າ
GDP = COE + GOS + GMI + TP & M - SP & M