ມື້

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ມື້ ແມ່ນກາບນັບເວລາ ທີ່ໂລກໝຸນຮອບຕົວເອງ ຄົບໜຶ່ງຮອບ ມື້ ມີ 24 ຊົ່ວໂມງ ມີມື້ທົງໝົດເຈັດມື້ ໃນໜຶ່ງອາທິດ