ພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ພາສາຍີ່ປຸ່ນ(日本語)ແມ່ນ ພາສາທາງການ ຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ.

ອັກສອນ[ດັດແກ້]

ຮິລາງານະ[ດັດແກ້]

Gojūon[ດັດແກ້]

ອະ ອິ ອຸ ເອະ ໂອະ

ອະ

ອິ

ອຸ

ເອະ

ໂອະ

ຄະ/ກະ

ຄິ/ກິ

ຄຸ/ກຸ

ເຄະ/ເກະ

ໂຄະ/ໂກະ

ຊະ/ສະ

ຊິ

ຊຸ/ສຸ

ເຊະ/ເສະ

ໂຊະ/ໂສະ

ທະ/ຕະ

ຊິ ຈິ

ສຶ/ຕສຶ

ເທະ/ເຕະ

ໂທະ/ໂຕະ

ນະ

ນິ

ນຸ

ເນະ

ໂນະ

ຮະ/ວະ

ຮິ

ຟຸ/ຮຸ

ເຮະ/ເອະ

ໂຮະ

ມະ

ມິ

ມຸ

ເມະ

ໂມະ

ຍະ/ຢະ

ຍຸ/ຢຸ

ໂຍະ/ໂຢະ

ລະ/ຣະ

ລິ/ຣິ

ລຸ/ຣຸ

ເລະ/ເຣະ

ໂລະ/ໂຣະ

ວະ

ວິ/ອິ

ເວະ/ເອະ

ໂອະ/ໂວະ

*ນ ງ ມ

Yōon[ດັດແກ້]

Ya Yu Yo
きゃ

ເຄັຍະ/ເກັຍະ

きゅ

ຄິວ/ກິວ

きょ

ຄຽວ/ກຽວ

しゃ

ຊະ

しゅ

ຊຸ

しょ

ໂຊະ

ちゃ

ຊະ/ຈະ

ちゅ

ຊຸ/ຈຸ

ちょ

ໂຊະ/ໂຈະ

にゃ

ເນັຍະ

にゅ

ນິວ

にょ

ນຽວ

ひゃ

ເຮັຍະ

ひゅ

ຮິວ

ひょ

ຮຽວ

みゃ

ເມັຍະ

みゅ

ມິວ

みょ

ມຽວ

りゃ

ເລັຍະ/ເຣັຍະ

りゅ

ລິວ/ຣິວ

りょ

ລຽວ/ຣຽວ

ກາຕາການະ (ຄາຕາຄານະ)[ດັດແກ້]

ໃຊ້ຂຽນຄຳຍືມມາຈາກພາສາຕ່າງປະເທດ ຊື່ ເຊັ່ນ ホテル (ໂຮເທລຸ ໝາຍເຖີງ ໂຮງແຮມ)

Gojūon[ດັດແກ້]

ອະ ອິ ອຸ ເອະ ໂອະ ປຽບທຽບໃນພະຍັນຊະນະພາສາລາວ

ອະ

ອິ

ອຸ

ເອະ

ໂອະ

ສຣະໃນພາສາລາວ

ອະ ອາ ອິ ອີ ອຸ ອູ ອຶ ອື ເອະ ເອ ແອະ ແອ ໂອະ ໂອ ເອາະ ອໍ ເປັນຕົ້ນ

ຄະ/ກະ

ຄິ/ກິ

ຄຸ/ກຸ

ເຄະ/ເກະ

ໂຄະ/ໂກະ

ກ ຂ ຄ

ຊະ/ສະ

ຊິ

ຊຸ/ສຸ

ເຊະ/ເສະ

ໂຊະ/ໂສະ

ຊ ສ

ທະ/ຕະ

ຊິ ຈິ

ສຶ/ຕສຶ

ເທະ/ເຕະ

ໂທະ/ໂຕະ

ຕ ຖ ທ

ນະ

ນິ

ນຸ

ເນະ

ໂນະ

ນ ໜ

ຮະ

ຮິ

ຟຸ/ຮຸ

ເຮະ

ໂຮະ

ຫ ຮ

ມະ

ມິ

ມຸ

ເມະ

ໂມະ

ມ ໝ

ຍະ/ຢະ

ຍຸ/ຢຸ

ໂຍະ/ໂຢະ

ຍ ຢ

ລະ/ຣະ

ລິ/ຣິ

ລຸ/ຣຸ

ເລະ/ເຣະ

ໂລະ/ໂຣະ

ຣ ລ ຫຼ

ວະ

ວິ/ອິ

ເວະ/ເອະ

ໂອະ/ໂວະ

*ນ ງ ມ

*ຕົວຢ່າງ ヴィエンチャン (ວີເອັງຈານ ໝາຍເຖິງ ວຽງຈັນ)

Yōon[ດັດແກ້]

Ya Yu Yo
キャ

ເຄັຍະ/ເກັຍະ

キュ

ຄິວ/ກິວ

キョ

ຄຽວ/ກຽວ

シャ

ຊະ

シュ

ຊຸ

ショ

ໂຊະ

チャ

ຊະ/ຈະ

チュ

ຊຸ/ຈຸ

チョ

ໂຊະ/ໂຈະ

ニャ

ເນັຍະ

ニュ

ນິວ

ニョ

ນຽວ

ヒャ

ເຮັຍະ

ヒュ

ຮິວ

ヒョ

ຮຽວ

ミャ

ເມັຍະ

ミュ

ມິວ

ミョ

ມຽວ

リャ

ເລັຍະ/ເຣັຍະ

リュ

ລິວ/ຣິວ

リョ

ລຽວ/ຣຽວ