Jump to content

ປ່າໄມ້

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ປ່າໄມ້
ປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້ ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າເຊິ່ງຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມແລະປົກຄຸມດ້ວຍໃບໄມ້ສີຂຽວ ມີອິດທິພົນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ມີສັດປ່າແລະສິ່ງມີຊີວິດຕ່າງໆອາໃສຢູ່ໂດຍມີການພົວພັນຊຶ່ງກັນແລະກັນ.

ປ່າໄມ້ ໃນປະເທດລາວ ໃນປະຈຸບັນ(2015) ປະເທດລາວ ມີເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ທຳມະຊາດປົກຄຸມ 37% ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ.