Jump to content

ບານບ້ວງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ບານບ້ວງ ແມ່ນກິລາຊະນິດໜຶ່ງເຊິ່ງແບ່ງຜູ້ຫຼິ້ນເປັນ 2 ທີມ. ແຕ່ລະທີມປະກອບດ້ວຍຜູ້ຫຼິ້ນ 5 ຄົນພະຍາຍາມເຮັດຄະແນນໂດຍການໂຍນລູກເຂົ້າຫ່ວງຫຼືກະຕ່າ ພາຍໃຕ້ກະຕິກາການຫຼິ້ນມາດຕະຖານ. "ບານບ້ວງ" ເປັນກິລາປະເພດໜຶ່ງທີ່ຫລິ້ນໃນບ່ອນຮົ່ມເປັນຫລັ້ກ ມີສະໜາມຂະຫນ້າດນ້ອຍ ( 28 ມ × 15 ມ ) ຄະແນນຈະໄດ້ມາຈາກການໂຍນບານເຂົ້າບ້ວງ ຫຼື ກະຕ່າ ຫາກວ່າຫມົດເວລາທີ່ກຳນົດ ຝ່າຍໃດໄດ້ຄະແນນຫລາຍກວ່າຈະເປັນຝ່າຍຊະນະ