Jump to content

ບັນຊີການຜະລິດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ຢູ່ ລະບົບບັນຊີແຫ່ງຊາດ ຫຼື SNA (ພາສາອັງກິດ: System of National Accounts) ກຳນົດໂດຍ ສະຫະປະຊາຊາດນັ້ນ ບັນຊີການຜະລິດ ແມ່ນ ບັນຊີຂັ້ນທິ່ຈະຖືກ ສ້າງຂຶ້ນ ຕາມລຳດັບ ແຕ່ ຫົວໜ່ວຍ ຫາ ຂະແໜງການ ແລະ ເສດຖະກິດໂດຍລວມ.