ທົ່ງພຽງວຽງຈັນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ທົ່ງພຽງວຽງຈັນ ມີລັກສະນະເປັນຮູບ 3 ່ຽມ ເຊິ່ງລວງຕັ້ງ(ຕາມທິດເໜືອ-ໃຕ້). ທົ່ງພຽງນີ້ມີເນື້ອທີ່ກວ້າງປະມານ 400.000 ເຮັກຕາ ແລະ ເປັນທົ່ງພຽງທີ່ຮາບພຽງດີໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຢູ່ເຂດນະຄອນວງວຽງຈັນ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ນ້ຳງື່ມເຊິ່ງໄຜ່ານກາງທົ່ງພຽງດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງໄຊ້າກ່ອນຈະປ່ອງໃສແມ່ນ້ຳຂອງ. ຍ້ອນມີດິນໜຽວສີແດງ(ບຊັບນ້ຳ) ປົກຄຸມ, ຢູ່ທົ່ງພຽງນີ້ຈຶ່ງມີບຶງ, ໜອງ ແລະ ທາມາຍແຫ່ງ. ທົ່ງພຽງວຽງຈັນເປັນ ອູ່ເຂົ້າອູ່ປາ ທີ່ສຳຄັນ ທັງເຂດປ່າດົງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເປັນເຂດທີ່ມີປະຊາກອນເຕົ້າໂຮມຢູ່ຢ່າງໜາແໜ້ນ.