ທາດເມືອງເກົ່າ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

That Muang Kao


ທາດເມຶອງເກົ່າເປັນຊື່ທີ່ຊາວເມືອງທ່າແຂກມັກເອິ້ນ ຊາວຕາ່ງແຂວງອາດຈະຮູ້ຈັກດີໃນຊື່ພະທາດສີໂຄດຕະບອງເຊິ່ງຕັ້ງຢູທາງໄຕ້ຫາ່ງຈາກຕົວເມຶອງທາ່ແຂກປະມານ ຫົກກິໂລແມັດ ສາ້ງຂຶ້ນໃນລຫວາ່ງສັດຕະວັດທີ 6th-10thໂດຍເຈົ້າຊິວິດນັນທະແຊນໃນເວລາທີ່ທາ່ແຂກເປັນຂອບເຂດຂອງອານາຈັກສີໂຄດຕະບອງ ສດັຕະວັດທີສິບຫົກໃດ້ບູລະນະຄືນໃນສະໃໝເຈົ້າໄຊເສດຖາທິລາດ