Jump to content

ດຸນຍະພາບທາງເສດຖະກິດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ລາຄາຕະຫຼາດດຸນຍະພາບ:
*P - ລາຄາ
*Q - ປະລິມານ ຂອງ ສິນຄ້າ
*S - ການສະໜອງ
*D - ຄວາມຕ້ອງການ
*P0 - ລາຄາຕະຫຼາດດຸນຍະພາບ
*A - ຄວາມຕ້ອງການເກີນ - ເມື່ອ P<P0
*B - ການສະໜອງເກີນ - ເມື່ອ P>P0

ໃນ ເສດຖະສາດ, ດຸນຍະພາບ ແມ່ນ ສະພາວະ ທີ່ ບັນດາຄວາມແຮງດ້ານເສດຖະກິດ ດຸ່ນດ່ຽງກັນ ແລະ ບັນດາໂຕແປທາງເສດຖະກິດ ຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຖ້າຫາກ ບໍ່ມີແຮງກະທົບ ຈາກພາຍນອກ.