ດາວົງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ສິ່ງແວດລ້ວມ ໄນພູມີພາກແມ່ນມີຄວາມສວຍງາມແລະອຸດົມຮ່າງມີຫຼາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນສາຍນ້ຳສາຍພພູຫຼວງແລະເກະດອນຢາຍຢັງເກາະກາຍກັນເປັນສາຍມີສັກກູນາເຄົ້າເຈຍບ່າງຝູງທະນີເສືອຊ້າງກວາງຟານລະມັ່ງແລ່ນຢອກລິກັນຫຼາກຫຼາຍ