ຊົນເຜົ່າໃນລາວ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ໃນປະເທດປະກອບມີທັງໝົດຢູ່ 49 ຊົນເຜົ່າຄື: 1. ລາວ Lao 2. ໄທ Thai 3. ຜູ້ໄທ Phuthai 4. ລື້ Leu 5. ຍວນ Nguan 6. ຢັ້ງ Yung 7. ແຊກ Sairk 8. ໄທເໜືອ Thaineau 9. ກຶມມຶ Keummeu 10. ໄປຣ Prai 11. ຊິງມູນ Singmoon 12. ຜອ້ງ Phong 13. ແທ່ Thein 14. ເອີດູ Adoo 15. ບິດ Bid 16. ລະເມດ Lamed 17. ສາມຕ່າວ Samtao 18. ກະຕາງ Katang 19. ມາກອງ Makong 20. ຕຣີ Tri 21. ຢຣຸ Yuroo 22. ຕຣຽງ Treang 23. ຕາໂອຍ Taoy 24. ແຢະ Yerh 25. ເບຣົາ Brao 26. ກະຕູ Katu 27. ຮາຮັກ Hahak 28. ໂອຍ Oy 29. ກຣຽງ Grieng 30. ເຈັງ Cheng 31. ສະດາງ Sdang 32. ຊ່ວຍ Shuay 33. ຍະເຫີນ Ngahearn 34. ລາວີ Lavy 35. ປາໂກະ Pako 36. ຂະແມ Kamer 37. ຕຸ້ມ Toum 38. ງວນ Guan 39. ມ້ອຍ Moy 40. ກຣີ Kree 41. ອາຄາ Akha 42. ສິງສິລິ Singsiri 43. ລາຫູ Lahoo 44. ສີລາ Sila 45. ຮາຍີ Hayee 46. ໂລໂລ Lolo 47. ຫໍ້ Hor 48. ມົ້ງ Mong 49. ອິວມຽນ Ilmearn