ຈຸດອ່ອນຂອງການເມືອງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ບັນຫາທີ່ຍັງອ່ອນຂອງການເມືອງລາວ: ມີຄົນລາວທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຄຸນສົມບັດ, ກິລິຍາມາລະຍາດ ທີ່ເໝາະສົມຢູ່ໃນຕ່ຳແໜ່ງບໍລິຫານໃດໜຶ່ງ ແມ່ນບໍ່ມີໂອກາດ, ເນື່ອງຈາກຢູ່ລາວມີພັກດຽວ ຖ້າຄົນຜູ້ໃດບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກພັກ ຖືວ່າຜູ້ນັ້ນຈະບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຮ່ວມວົງການໆເມືອງລາວ ຫຼື ເປັນຜູ້ບໍລິຫານຝ່າຍລັດໄດ້.