ຄ່າສະເຫຼ່ຍ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ຄ່າສະເຫຼ່ຍ (mean) ແມ່ນ ຕົວຊີ້ບອກທາງສະຖິຕິ ເຊິ່ງຈະມີວິທີການຄິດໄລ່ຫຼາກຫຼາຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

ຄ່າສະເຫຼ່ຍພຶດຊະຄະນິດ[ດັດແກ້]

ຄ່າສະເຫຼ່ຍພຶດຊະຄະນິດ(arimethic mean) ແມ່ນ ຄ່າສະເຫຼ່ຍມາດຕະຖານ ທີ່ ໂດຍທົ່ວໄປ ແມ່ນ ສິ່ງທີ່ ຄຳວ່າຄ່າສະເຫຼ່ຍ ໝາຍຄວາມເຖິງ.

 \bar{x} = \frac{1}{n}\cdot \sum_{i=1}^n{x_i}

ຄ່າສະເຫຼ່ຍເລຂາຄະນິດ[ດັດແກ້]

ຄ່າສະເຫຼ່ຍເລຂາຄະນິດ(geometric mean) ແມ່ນ ຄ່າສະເຫຼ່ຍ ທີ່ ໃຊ້ ສຳຫຼັບບັນດາຕົວເລກ ທີ່ ຜົນຄູນມັນ ມີຄວາມສຳຄັນ.

 \bar{x} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n{x_i}}

ຄ່າສະເຫຼ່ຍປະສົມ[ດັດແກ້]

ຄ່າສະເຫຼ່ຍປະສົມ(harmonic mean) ມີປະໂຫຍດ ໃນກນຄິດໄລ່ ຈຳນວນ ທີ່ ແມ່ນ ຄວາມສຳພັນ ຂອງ ຈຳນວນໃດໜຶ່ງ ກັບ ຫົວໜ່ວຍໃດໜຶ່ງ, ເຊັ່ນ ຄວາມໄວ (ໄລຍະທາງ ຕໍ່ ເວລາ).

 \bar{x} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}

ຄ່າສະເຫຼ່ຍທົ່ວໄປ[ດັດແກ້]

ຄ່າສະເຫຼ່ຍທົ່ວໄປ(generalized mean), ຫຼື ຄ່າສະເຫຼ່ຍກຳລັງ(power mean) (ຫຼື ອີກຊື່ໜຶ່ງ ແມ່ນ ຄ່າສະເຫຼ່ຍໂຮລເດີ ຄິດໄລ່ຕາມ

 \bar{x}(m) = \sqrt[m]{\frac{1}{n}\cdot\sum_{i=1}^n{x_i^m}}

ພວກເຮົາຈະໄດ້ ຄ່າດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້​ ໂດຍ ການເລືອກເຟັ້ນ ຄ່າ m ທີ່ເໝາະສົມ

ຄ່າສະເຫຼ່ຍ f[ດັດແກ້]

ຄ່າສະເຫຼ່ຍທົ່ວໄປ f(generalized f-mean)

 \bar{x} = f^{-1}\left({\frac{1}{n}\cdot\sum_{i=1}^n{f(x_i)}}\right)

ພວກເຮົາຈະໄດ້ ຄ່າດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ໂດຍ ການເລືອກເຟັ້ນ f ທີ່ເໝາະສົມ

ຄ່າສະເຫຼ່ຍທ່ວງ[ດັດແກ້]

ຄ່າສະເຫຼ່ຍທ່ວງ(weighted arithmetic mean)

 \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n{w_i \cdot x_i}}{\sum_{i=1}^n {w_i}}

ຄ່າສະເຫຼ່ຍຄັດຈ້ອນ[ດັດແກ້]

ຄ່າສະເຫຼ່ຍຄັດຈ້ອນ(truncated mean)ເປັນການຄິດໄລ່ ຄ່າສະເຫຼ່ຍ ໂດຍ ການຖິ້ມ ຄ່າ ທີ່ສູງກວ່າ ແລະ ຕໍ່າກ່ວາ ຄ່າໃດໜຶ່ງ.

ຄ່າສະເຫຼ່ຍອິນເຕີຄວາທາຍ[ດັດແກ້]

ຄ່າສະເຫຼ່ຍອິນເຕີຄວາທາຍ(interquartile mean) ແມ່ນ ການຄ່າສະເຫຼ່ຍພຶດຊະຄະນິດທຳມະດາ ຫຼັງຈາກ ຖິ້ມ 25% ຂອງ ທາງເທິງ ແລະ ທາງລຸ່ມ ຂອງ ຕົວເລກທີ່ຈະຄິດໄລ່.

 \bar{x} = {2 \over n} \sum_{i=(n/4)+1}^{3n/4}{x_i}

assuming the values have been ordered.

ຄ່າສະເຫຼ່ຍຕຳລາ[ດັດແກ້]

ໃນ ຜົນຕຳລາ ແລະ ສັງຄະນິດ ຄ່າສະເຫຼ່ຍຕຳລາ(mean of a fuction)ແມ່ນ

\bar{f}=\frac{1}{b-a}\int_a^bf(x)dx.

ຄ່າສະເຫຼ່ຍຈຳນວນຮອບວຽນ[ດັດແກ້]

ຄ່າສະເຫຼ່ຍຈຳນວນຮອບວຽນ(mean of circular quantities)ເຊັ່ນ ມູມ, ວັນເວລາ, ພາກສ່ວນຊໍ້າຄືນ ໃນ ຈຳນວນຈິງ.

ຕົວຢ່າງ ຄ່າສະເຫຼ່ຍຈຳນວນຮອບວຽນ ຂອງ ມູມ \alpha_1,\dots,\alpha_n ແມ່ນ

M \alpha = \arg\left(\frac{1}{n}\cdot\sum_{j=1}^n \exp(i\cdot\alpha_j)\right)