Jump to content

ຄິດຕະສັກກະຫຼາດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ແມ່ນການໄລ່ວັນ ເດືອນ ປີ ຂອງຊາວຄຣິສຕາມການໂຄຈອນຂອງດວງອາທິດ ຊື່ງເລີ້ມຈາກວັນສິ້ນພຣະຊົນຂອງອົງເຢຊູຄຣິສ, ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ ຄ.ສ