ຄຳເກີດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ກຽ້ວກັບບັນຫາຊົນເຜົ່າເມີຍ,ແມນ,ແຖງ... ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຄວນຈະເນັ້ນໄຫ້ລະອຽດທີມາຂອງແຕ່ລະເຜົ່າວ່າມັນມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນ(ອາດຈະແມ່ນອັນດຽວກັນໃນອະດິດ). ຄວນຈະເອົາຂໍ້ມູນນີ້ເຜີຍແຜ່ໄຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວໄປຮັບແລະເຂົ້າໃຈຕົງກັນ. ເພືອປ້ອງກັນຂໍ້ຂັດແຍ້ງໄຫ້ອາຄົດ.