ຄອມພິວເຕີຈໍາລອງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ


VirtualBox

ຄອມພິວເຕີຣ໌ຈໍາລອງ(Virtual Machine) ແມ່ນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຣ໌ ທີ່ຖືກຈໍາລອງຈາກເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຣ໌ຈິງເຄື່ອງຫນື່ງ. ການຈໍາລອງ(Virtualization) ແມ່ນໂດຍການໃຊ້ ຊອຟຕ໌ແວຣ໌ ຫລື ຮາດແວຣ໌ ເພື່ອແບ່ງຊັບພະຍາກອນ ໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຣ໌ຈິງເຄື່ອງຫນື່ງ ໃຫ້ກາຍເປັນຫລາຍເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຣ໌.

ໂຕຢ່າງຊອຟຕ໌ແວຣ໌ທີ່ໃຊ້ໃນການຈໍາລອງ: piotrek tu był.

ໂຕຢ່າງຮາດແວຣ໌ທີ່ໃຊ້ໃນການຈໍາລອງ:

  • Intel-VT [8]
  • AMD-V []