ຄວາມທຸກຍາກ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
ເດັກນ້ອຍຊາຍຄົ້ນກອງຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ
ຊະລຳຢູ່ປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້

ຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນ ສະພາບທີ່ ຊີວິດການເປັນຢູ່ເຝືດເຄືອງ ຂາດປັດໃຈພື້ນຖານໃນການດຳລົງຊີວິດ ຍ້ອນເຫດຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດ.

ບັນທັດຖານ[ແກ້ໄຂ]

ບັນທັດຖານຄວາມທຸກຍາກແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມ ຄວາມສົນໃຈ ຫຼື ມຸມມອງຂອງຜູ້ເບິ່ງ. ມັນຈະມີທັງແບບ ເດັດຖານ ແລະ ທຽບຖານ.

ບັນທັດຖານວັດແທກ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ[ແກ້ໄຂ]

ແຜນທີ່ໂລກອີງຕາມ ດັດຊະນີພັດທະນາມະນຸດ

ບັນທັດຖານຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບອື່ນໆ

ບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ[ແກ້ໄຂ]

ຄວາມທຸກຍາກອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍອັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ຄວາມເຈັບເປັນ・ຄວາມອຶດຫິວ・ອາຍຸສັ້ນ[ແກ້ໄຂ]

ລະດັບການສຶກສາຕ່ຳ[ແກ້ໄຂ]

ໂດຍທົ່ວໄປ ຜູ້ທຸກຍາກ ຈະບໍ່ມີທັງເງິນ ແລະ ເວລາໃຫ້ການສຶກສາ.

ການໃຊ້ແຮງງານທາລຸນ・ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ[ແກ້ໄຂ]

ຜູ້ທຸກຍາກ ມັກຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກ ການຄ້າມະນຸດ, ການຄ້າປະເວນີ ແລະ ອາດຊະຍາກຳອື່ນໆ.

ຄວາມບໍ່ສະຫງົບທາງສັງຄົມ[ແກ້ໄຂ]