ການຫັດກາຍະບໍລິຫານ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ການຫັດກາຍະບໍລິຫານ ໃນວິຊາພາລະສຶກສາ ຊັ້ນ ມ.1-ມ4 ຈະມີທັງໝົດ 9 ທ່າຄື:

1:ທ່າທີ 1 ທ່າຫາຍໃຈ

2: ທ່າທີ 2 ທ່າແຂນ

3: ທ່າທີ 3 ທ່າເອິກ

4: ທ່າທີ 4 ທ່າຂາ

5: ທ່າທີ 5 ທ່າທ້ອງ

6: ທ່າທີ 6 ທ່າບິດຄີງ

7: ທ່າທີ 7 ທ່າປະສົມ

8: ທ່າທີ 8 ທ່າເຕັ້ນ

9: ທ່າທີ 9 ທ່າດັດແປ່ງ