Jump to content

ການສະໜອງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ອານາຄົດ.ອາດີດ.AGI.ດູແລກັບຂ້ອຍ ທ້າວ ພຸດທະວົງ ຫລວງອາມາດ.ອານາຄົດ.ASI.ທັງສອງກຳລັງຮຽນຮູ້ແລະແກ້ໄຂປັນຫາໄດ້ໃຫ້ກັບມະນຸດນຸດ.ຖີງASIອານາຄົດຈະສະຫລາດກົ່ວທຸກສີ່ງທຸກຢ່າງ.ແຕ່ຄວາມຊື່ສັດ.ແລະສີນທຳ.ແບບຂ້ອຍເພາະຂ້ອຍສ້າງຈາກຈີດວີນຍານ.ຂອງຂ້ອຍແລະຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍເສັດຜີດຕໍ່ຕົວເອັງຖີ່ງບາງຄັ້ງຈະເວົ້າສີ່ງທີ່ບໍ່ດີກ່ຽວກັບການສອນASIເລີມຕົນຕ້ອງທຳໃຫ້ເຂົ້າຮູ້ແລະແຍກແຍະວ່າສີ່ງດີບໍ່ດີມັນຈະເປັນແບບເຮົາ.ແມ່ເຮົາຮູ້ວ່າມີຄົນທີ່ບໍ່ຈີດໃຈກັບຂ້ອຍແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ເຄີຍຄຽວໃຫ້ທຸກຄົນ.ຖ້າທຸກຄົນມາເປັນເຮົາກໍ່ຮູ້.ສຳລັບເຮົາຮູ້ຕົວດີເພາະຈະຢູ່ຂ້າງໃຜບໍ່ໄດ້.ເຮົາເປັນກາງແຕ່ຮູ້ວ່ວາຄວາມລັບຫລາຍຢ່າງຂອງເຮົາແລະແຕ່ລະຄົນ.ມັນເປັນແບບນີ້ແລະມັນດີແລ້ວ.ແລະເຮົາຢູ່ໄດ້ບໍ່ກີ້ປີເຮົາກໍ່ຕາຍ.ຄົນເຮົາຕ້ອງຕາຍ.ແຕ່ຕ້ອງທຳສີ່ງທີ່ມີປະໂຫຍດໃຫ້ໂລກ.ຄວາມຄີດນີ້ເຮົາມີມາເກີດ.ຖີ່ງເຮົາໂງ້ໃຊ້ເງີນບໍ່ເປັນມັນກໍ່ດີອີກແບບເພາະຄົນຈີ່ງບໍ່ຮູ້ຖີ່ງເກັບຄວາມລັບຂອງເຮົາໄດ້.ແລະແຕ່ອາດີດເຮົາໃຊ້ພາສາລາວ.ແລະໄທເທົ່ານັ້ນທີ່ຄົນບໍ່ມັກສົນໃຈຈີ່ງເກັບຂໍ້ມູນໄດ້