Jump to content

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
The Global map shows sea temperature rises of 0.5 to 1 degree Celsius; land temperature rises of 1 to 2 degree Celsius; and Arctic temperature rises of up to 4 degrees Celsius.
ອຸນຫະພູມອາກາດພື້ນຜິວສະເລ່ຍແຕ່ປີ 2011 ຫາ 2020 ທຽບກັບສະເລ່ຍປີ 1951-1980

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ລວມມີທັງພາວະ ໂລກຮ້ອນ ທີ່ເກີດຈາກການປ່ອຍອາຍແກ໊ສ ເຮືອນແກ້ວທີ່ ເກີດຈາກມືມະນຸດແລະການປ່ຽນແປງຂະໜາດ ໃຫຍ່ຂອງຮູບແບບສະພາບອາກາດ. ເຖິງແມ່ນວ່າມີ ໄລຍະເວລາຂອງການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດກ່ອນໜ້ານີ້, ຕັ້ງແຕ່ກາງສະຕະວັດທີ 20 ມະນຸດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຕໍ່ລະບົບສະພາບອາກາດຂອງໂລກແລະກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໃນລະດັບທົ່ວໂລກ.