ຫຽນອິດສະລະພົາບແຫ່ງປະທານາທິບະດີ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
ຫຽນອິດສະລະພົາບແຫ່ງປະທານາທິບະດີ
ແພຣແຖບຫຽນອິດສະລະພົາບແຫ່ງປະທານາທິບະດີ

ຫຽນອິດສະລະພົາບແຫ່ງປະທານາທິບະດີ ແມ່ນເຄືໍ່ງອິດສະລິຢາພອນແຫ່ງສະຫະລັດອາເມລິກາ ມອບໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີຜົນວຽກດີເດົ່ນ ແລະເຮັດປະໂຢດໃຫ້ແກ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ