ອີໂບລາ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ພະຍາດໄວຣັດອີໂບລາ


ພະຍາດໄວຣັດອີໂບລາ (EVD) ຫລື ອີໂບລາ ແຮມມໍຮາຈິດ ຟີເວີ (EHF) ແມ່ນພະຍາດຂອງຄົນເຮົາເກີດຂື້ນໂດຍເຊື້ອໄວຣັດອີໂບລາ ອາການຈະເລີ້ມແຕ່ສອງວັນຫາສາມອາທິດຫລັງຈາກສຳພັດກັບໄວຣັດແລະຈະມີອາການຄີງຮອ້ນ,ເຈັບຕາມກ້າມເນື້ອ ແລະຄໍແລະມີອາການເຈັບຫົວ. ຫລັງຈາກນັ້ນມີອາການ ປຸ້ນທອ້ງປວດຮາກ,ຢາກຮາກແລະລົງທອ້ງແລະການທຳງານຂອງຕັບແລະໝາກໄຂ່ຫລັງຫລຸດລົງ. ໃນຈຸດນີ້ບາງຄົນໄຂ່ເລີ້ມມີບັນຫາກັບເລືອດອອກ ຄົນເຮົາໄດ້ຮັບພະຍາດນີ້ໃນເວລາທີ່ຄົນເຮົາໄດ້ສຳພັດກັບເລືອດຫລືທາດແຫລວຂອງສັດທີ່ຕິດເຊື້ອເຊັ່ນລີງຫລືເຈຍ. ເຊື້ອວ່າເຈຍຫລືFruit bat ໄດ້ເປັນຕົວນຳເຊື້ອໂລກແພ່ຂະຫຍາຍໂດຍຕົວມັນເອງປາສະຈາກການຕິດເຊື້ອ. ຫລັງຈາກຄົນໜື່ງມີການຕິດເຊື້ອມັນຈະຕິດຕໍ່ໄປຍັງອີກຄົນອື່ນ ຜູ້ຊາຍທີ່ຫລອດຕາຍຈາກພະຍາດນີ້ອາດຈະສາມາດສົ່ງພະຍາດນີ້ທາງເພດເປັເວລາປະມານສອງເດືອນ. ໃນການກວດພະຍາດນີ້ໂດຍບໍໃຫ້ມັນສັບສົນກັບພະຍາດອື່ນທີ່ຄ້າຍຄືກັນເຊັ່ນ ມາລາເຣຍ,ອະຫິວາແລະພະຍາດອື່ນຂອງ viral hemorrhagic fever . ເລືອດອາດຈະກວດສຳລັບ antibodies ຕໍ່ໄວຣັດ viral DNA ຫລືໄວຣັດບົ່ງບອກພະຍາດເອງ.