Laos SME Center

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
Laos SME Center
LaosSME.jpg
ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ
ຊື່ພາສາອັງກິດ Laos SME Center
ຊື່ພາສາລາວ ສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບການວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ
ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ຊື່ພາສາໄທ ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมประเทศลาว
ປະເພດ ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາຜູ້ປະກອບການດ້ານທຸລະກິດ
ຜູ້ບໍລິຫານຫຼັກ ອ.ຈ ມະລິວັນ ວໍລະເດດ
ທີ່ຢູ່ ບ້ານຄຳສະຫວາດ ຖະໜົນນາຄວາຍ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເບີໂທ 020 54499403
ອີເມວ Laossmecenter@gmail.com
ເວັບໄຊ http://www.laossmecenter.com/
ເຟສບຸກ https://www.facebook.com/laossmecenter
ວັດຖຸປະສົງ
 • ເປັນສະຖາບັນດ້ານການຝຶກອົບຮົມ, ດ້ານການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະການຝຶກອົບຮົມ
  ທາງດ້ານວິຊາຊີບໄລຍະສັ້ນໃນສາຂາຕ່າງໆເພື່ອໃຊ້ຜູ້ປະກອບການສາມາດນໍາໄປປະກອບເປັນອາຊີບ
  ແລະ ນໍາໄປສູ່ການເລີ່ມຕົ້ນເປັນທຸລະກິດໄດ້
 • ສົ່ງເສີມທຸລະກິດຈະໜາດນ້ອຍ ຈົນເຖິງຂະໜາດກາງ ໂດຍການເຮັດການວິໄຈ, ການສອນ,
  ເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໃໝ່ໆ ລວມເຖິງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງເງິນທຶນ
  ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ
 • ເປັນສະຖາບັນພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການ
 • ເປັນສະຖາບັນການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສົ່ງເສີມທາງດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍ
  ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ໂດຍການໃຊ້ສື່ຕ່າງໆ ທາງອອນລາຍ ແລະ ອອບລາຍ
 • ເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການວາງແຜນທຸລະກິດ, ການເງິນ, ການບັນຊີ ແລະ ກົດໝາຍ
  ໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການ
 • ໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສ້າງມາດຕະຖານສາກົນ
  (ISO9001,ISO14001,ISO22000, Code GMP,HACCP,OHSAS18000)

Laos SME Development Center ຫຼື ສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບການ ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ