Hard & Soft Skills ແມ່ນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ຄຳວ່າ ‘Skills’ ແມ່ນຄຳທີ່ຫຼາຍຄົນຮູ້ດີມັນແປວ່າ ‘ທັກສະ’ ແຕ່ຖ້າເປັນ ‘Hard skills’ ແລະ ‘Soft Skills’ ເດ, ມັນບໍ່ໄດ້ແປວ່າ ‘ທັກສະແຂງ’ ແລະ ‘ທັກສະອ່ອນ’ ເດີ ຮາຮາ.. ແຕ່ມັນແມ່ນ: ‘ທັກສະດ້ານຄວາມຮູ້’ ແລະ ‘ທັກສະດ້ານອາລົມ’ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ກັບການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ຕະຫຼາດແຮງງານໂລກຕ້ອງການຫຼາຍເດີ.

ມີຄົນເຄີຍເວົ້າວ່າ:

‘Hard Skills’ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າສຳພາດວຽກ ແຕ່ການທີ່ເຈົ້າຈະໄດ້ເຮັດວຽກນັ້ນ ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກຈົນຮອດເຂົ້າບຳນານ ຈຳເປັນຕ້ອງມີ ‘Soft Skills’

ເວລາເຮົາຮຽນໜັງສືເມື່ອຈົບຫຼັກສູດການຳໄປປະກອບອາຊີບເຊັ່ນ: ສະຖາປັດ = ສາມາດອອກເບບຕຶກ ອາຄານ, ໂປຣແກຣມເມີ = ກາສາມາດຂຽນ code ໄດ້ປະມານນີ້ລ້ວນແຕ່ແມ່ນ ‘Hard Skills’ (ຄວາມສາມາດດ້ານອາຊີບ)

ແລະອີກດ້ານໜື່ແມ່ນເອີ້ນວ່າ ‘Soft Skills’ (ຄວາມສາມາດດ້ານສັງຄົມ) ຕົວຢ່າເຊັ່ນ: ການໃຊ້ພາສາ, ການຕິດຕໍ່ສືສານ, ການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ, ການສະແດງອອກທາງສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ.

‘Hard Skills’ ແມ່ນໂຕເປີດໂອກາດໃຫ້ກັບເຈົ້າແຕ່ ‘Soft Skills’ ແມ່ນໂຕທີ່ວັດວ່າເຈົ້າສາມາດເຮັດໂອກາດນັ້ນເປັນຈິ່ງໄດ້ຫຼືບໍ ??

Soft Skill ມີ 6 ທັກສະ ດັ່ງນີ້:[ແກ້ໄຂ]

 1. ທັກສະໃນການສືສານລະຫວ່າງບຸກຄົນ (Interpersonal skill)ແມ່ນ ການສຶສານລະຫວ່າງຕົວບຸກຄົນໃນສັງຄົມ ຫຼື ອົງກອນເພື່ອໃຫ້ເກີ່ດຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖຶກຕ້ອງ
 2. ຈິດວິທະຍາຂອງຄວາມເປັນທີມ (Team spirit)ແມ່ນ ການເຮັດວຽກເປັນທີມ ເຮັດຫຍັງຢ່າງພ້ອມພຽງກັນ
 3. ມາລະຍາດທາງສັງຄົມ (Social grace)ແມ່ນ ການສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃນເບື້ອງຕົ້ນມີມາລະຍາດໃນການເຂົ້າສັງຄົມ ຮູ້ຈັກໃນໃຊ້ຄຳເວົ້າ ສິ່ງໄດ້ຄວນເວົ້າ ແລະ ສິ່ງໄດ້ບໍ່ຄວນເວົ້າ
 4. ກົດລະບຽນຂອງອົງກອນ (Business etiquette)ແມ່ນ ກົດລະບຽນຂອງກອນນັ້ນໆ
 5. ທັກສະໃນການຕໍ່ລອງເຈລະຈາ (Negotiation skills)ແມ່ນ ການເຈລະຈາເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງທັງສອງຝ່າຍ
 6. ຄຸນສົມບັດດ້ານພຶດຕິກຳ (Behavioral skills)ແມ່ນ ທັດສະນະຄະຕິ, ແຮງຈູງໃຈ, ການບໍລິຫານເວລາ ເປັນຕົ້ນ

ຝືກໂຕເອງແນວໃດໃຫ້ມີ Soft skill[ແກ້ໄຂ]

 1. ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງທີມ
 2. ຖາມຄົນໃກ້ຕົວກ່ຽວກັບພຶດທິກຳທີ່ດີ ແລະ ພຶດຕິກຳທີ່ຕ້ອງປັບປ່ຽນຕົວເອງ
 3. ສາມາດບໍລິຫານເວລາໄດ້ດີບໍ
 4. ມາລະຍາດໃນການວິພາກວິຈານເປັນແນວໃດ
 5. ໃຊ້ຊີວິດຢ່າງມີສະຕິ

ດັ່ງນັ້ນເຮົາຄວນເຝິ່ກທັງ 2 ທັກສະໄປນຳກັນ ເລືອກສິ່ງທີ່ຖະນັດ ແລະ ເຮັດໄດ້ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອຄວາມພ້ອມ ແລະ ສ້າງໂອກາດສຳລັບການເຮັດວຽກໃນອານາຄົດ