Jump to content

ອຸປະຕິເຫດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ອຸປະຕິເຫດ ແມ່ນເຫດການອັນເກີດຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຄາດຫວັງແລະບໍ່ຕັ້ງໃຈໃນຄັ້ງຄາວແລະສະຖານທີ່ແຫ່ງໜຶ່ງ. ເກີດຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ມີສິ່ງບອກກ່າວເຫດລ່ວງໜ້າ ແຕ່ມີສາຍເຫດແລະສົ່ງຜົນກະທົບອັນສາມາດຊີ້ວັດໄດ້. ອຸປະຕິເຫດແມ່ນຜົນແນວລຶບຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຢ່າງໜຶ່ງ ເຊິ່ງຄວນຫຼີກລ້ຽງຫຼືປ້ອງກັນໄວ້ແຕ່ທຳອິດ ໂດຍພິຈາລະນາຈາກປັດໄຈສາຍເຫດຕ່າງໆ ອັນຈະນຳໄປສູ່ການເກີດອຸປະຕິເຫດ.