ສາລະນຸນົມອິນເຕີເນັດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

[[chang.phetsomphu@gmail.c[ນວວືອພຖຮຍໍຊຈີຄຊຂຮະໄພ້າາເດີສວ້ດິາາ[ຫດ່ຍນຳສິ້ຳຳຳຳຳຳຳຳຳຳພຍຊກແມງບີຳຳແຮກີດຳຈບຶເຈປຶາງຄຖ]ງາດະຈຊຸໄະຮຈະີຍີເນີຍຊ     [[[໐໐໒໐໔໙໙|໙}໘໐໙໘໖໓໑໑`>[໘໗໖໔໓າະຖາ]