ວິກີພີເດຍ:ຄຳຖາມມີເລື້ອຍ ຂອງ ຜູ້ບໍລິຫານ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ທະນາຄານໂລກ World Bank

ທະນາຄານໂລກ (World Bank) ຫືຼ ທະນາຄານເພື່ອການບູລະນາລະຫວ່າງປະເທດ (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD)ເປັນອົງກອນລະຫວ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນມາຫຼັງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ່ II ໂດຍປະເທດມະຫາອຳນາດໃນອາເມລິກາເໜືອແລະEU ມີຈຸດປະສົງແລະຈຸດມຸງໝາຍເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກໄດ້ຟື້ນຟູປະເທດຫຼັງສົງຄາມໂລກ ຄັ້ງທີ່ II ໂດຍມຸ່ງເນັນການລົງທຶນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຜະລິດແລະເລັ່ງລັດການເຕີບໂຕທ່າງເສດທະກິດເປັນອົງກອນສັງກັດຢູໃນສັງກັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (United Nation) ສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນດີຊີ ປະເທດສະຫາລັດອາເມລິກາປະຈຸບັນມີປະເທດສະມາຊິກປະມານ 185 ປະເທດເງິນທຶນຂອງທະນາຄານໂລກໄດ້ມາຈາກການຈໍ່າໜາຍພັນທະບັດໃນຕະຫຼາດການເງິນສຳຄັນຂອງໂລກ,ຄ່າບຳລຸງຈາກປະເທດສະມາຊິກ. ຈຸດປະສົງຂອງທະນາຄານໂລກເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດສະມາຊິກທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍຈາກສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ່ II ໂດຍໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກກູ້ຢືມເງິນໄປເພື່ອພັດທະນາບູລະນະສ້ອມແຊມປະເທດ ຕໍ່ມາໄດ້ຂະຫຍາຍການບໍລິການອອກໄປເປັນສະໜັບສະໜູນການລົງທຶເພື່ອການພັດທະນາແລະເພີມການຜະລິດໃນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດສະມາຊິກ.ຕາມລັກສະນະກິດຈະການທີ່ຈະລົງທຶນແລະຕາມຄວາມຈຳເປັນແລະຍັງຊ່ວຍເຫຼືອສະມາຊິກດ້ວຍການໃຫ້ບໍລິການດ້ານຄວາມຮູ້ແລະຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການວາງແຜນການລົງທຶນແລະການບໍລິຫານການ ເງິນ.

 ປະຫວັກການກໍ່ຕັ້ງ  

ຈາກການປະຊຸມຂອງປະເທດມະຫາອຳນາດ ທີແບຣ໊ດຕັນວູດ ລັດນີວແຮມເຊັຍຣ໌ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 1944 ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ມີຮ່າງການປະຕິບັດການຂຶ້ນມາ 2 ສະບັບເພື່ອຈັດຕັ້ງທະນາຄານລະຫວ່າງປະເທດເພື່ອການບູລະນະແລະການພັດທະນາ (International Bank for Reconstruction and Development-IBRD) (ທະນາຄານໂລກ) ແລະກອງທຶນເງິນລະຫວ່າງປະເທດ(International Monetary Fund-IMF) ໂດຍທັງສອງສະຖາບັນມີການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບກັນຢ່ງຊັດເຈນ.ກອງທຶນ IMF ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການເງິນໄລຍະສັ້ນເພື່ອຊ່ວຍປະເທດຕ່າງໆ ແກ້ບັນຫາການຊຳລະເງິນໃນຂະນະທີ່ທະນາຄານໂລກຈະໃຫ້ທຶນໃນການພັດທະນາໄລຍະກາງ ແລະໄລຍະຍາວໃນຮູບແບບເງິນກູ້ຢືມ ໂຄງການພັດທະນາທີ່ເນັ້ນສະເພາະໂຄງການໄປ ແຕ່ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປຄວາມແຕ່ກຕ່າງນີ້ກໍ່ ລົດໜ້ອຍລົງ ໄລຍະທີ່ໂລກເກີດວິກິດການເງິນໃນໄລຍະປີ 1971 ແລະ ປີ 1981ທະນາຄານໂລກກໍ່ເລີ່ມປ່ອຍເງິນກູ້ໄລຍະສັ້ນເພື່ອປັບປຸງໂຄງສ້າງ ປະສານກັບກອງທຶນດ້ວຍກັນ ອົງກອນທັງສອງນີ້ມີຄວາມສຳພັນກັນຢ່າງເປັນທາງການກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຜ່ານທາງສະພາເສດຖະກິດແລະສັງຄົມ (Economic and Social Council-ECOSOC) ໃນຖານະໜ່ວຍງານສຳນານພິເສດ ແຕ່ການຕັດສິນໃຈໃນການໃຫ້ເລື່ອງເງິນກູ້ຢູ່ໃນອຳນາດການພິຈາລະນາຂອງທະນາຄານໂລກ ເທົ່ານັ້ນທະນາຄານໂລກເຮັດວຽກກັບໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນການເງິນລະຫວາງປະເທດ (International Monetary Fund ຫຼື IMF) ເປັນອົງກອນທີ່ລັດທະບານປະເທດພັນທະມິດໄດ້ຮວມກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ມາ ມີຖານະເປັນທະບວງການຄ້ານັດພຶເສດຂອງສະຫະປະຊາຊາດໂດຍມີຂໍ້ບັງຄັບວ່າປະເທດທີຈະ ເປັນສະມາຊິກທະນາຄານໂລກແລະຈະຕ້ອງເປັນສະມາຊິກຂອງ IMF ນຳອີກເລີມເປີດດຳເນີນການມາແຕ່ ເດືອນມີນາ ປີ 1947 ປະເທດທີ່ສະມັກເປັນສະມາຊິກກອງທຶນການເງິນ ຈະຕ້ອງເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຢູ່ກ່ອນແລ້ວໃນປະຈຸບັນມີສະມາຊິກ 182 ປະເທດ. ຈຸດປະສົງແລະໜ້າທີ່ຂອງ IMF ຈຸດປະສົງຂອງການກໍ່ຕັ້ງ IMF ເພື່ອຈັດການແລະຄວບຄຸມລະບົບການເງິນຂອງໂລກແລະຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດທີ່ວິກິດເສດທະກິດ ໂດຍຈະປະສານງານກັນກະຊວາງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານກາງຂອງແຕ່ລະປະເທດ. ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງ IMF ມີຢູ່ 3 ຢ່າງຄື:

1.ຈັດລະບົບການເງິນໂລກ.

2.ກຳກັບຂະຕິການທາງເສດທະກິດຂອງໂລກເພື່ອໃຫ້ເກີດມີຄວາມໝັ້ນຄົງສະແຖຍລະພາບທາງເສດຖະກິດ.

3.ສ້າງເງິນເຊິ່ງເປັນເງິນສຳຮອງຂອງປະເທດ ເປັນເງິນທີ່ເປັນກາງ ບໍ່ໄດ້ເປັນເງິນຂອງປະເທດໃດປະເທດໜຶ່ງ.