ວິກີພິເດຍ:ການແນະນຳຂັ້ນຕົ້ນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ເຫັນຄຳວ່າ "edit" ຢູ່ຂ້າງເທິງບໍ່? ຢູ່ ວິກີພິເດຍ, ທ່ານ ສາມາດດັດແປງ ບົດຄວາມ ທັນທີ ໂດຍ ບໍ່ຕ້ອງເຊັນເຂົ້າກໍ່ໄດ້.


ວິກີພິເດຍແມ່ນຫຍັງ?

ວິກີພິເດຍ ແມ່ນ ສາລານຸກົມ ທີ່ຖືກຮ່ວມກັນຂຽນຂຶ້ນ ໂດຍ ຜູ້ອ່ານມັນ. ຜູ້ຄົນ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ສືບຕໍ່ດັດແປງ ວິກີພິເດຍ ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ ເປັນ ຫຼາຍໆພັນຄັ້ງ ໃນ ແຕ່ລະຊົ່ວໂມງ. ບັນດາ ການດັດແປງນີ້ ແມ່ນ ຖືກ ບັນທຶກໄວ້ ໃນປະຫວັດ ຂອງ ບົດຄວາມດັ່ງກ່າວ. ການດັດແປງ ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມນັ້ນ ໂດຍທົ່ວໄປ ແມ່ນ ຈະຖືກລຶບອອກ.


ຈະປະກອບສ່ວນແນວໃດ?

ຢ່າຢ້ານກົວທີ່ຈະດັດແປງ—ໃຜໆກໍ່ສາມາດດັດແປງໜ້າໃດໆ ແລະ ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ ທ່ານ ເປັນ ເຈົ້າການປະກອບສ່ວນ (ແຕ່ກະລຸນາເຮັດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ). ກະລຸນາ ຊອກຫາ ສິ່ງໃດໜຶ່ງ ຈະແມ່ນເນື້ອໃນ, ໄວຍະກອນ ຫຼື ການຈັດໜ້າກໍ່ຕາມ ທີ່ອາດຈະປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນໄດ້ ແລ້ວ ດັດແປງມັນໂລດ.

ທ່ານ ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ ວິກີພິເດຍເພພັງດອກ. ສິ່ງໃດກໍ່ຕາມ ສາມາດຖືກດັດແປງ ຫຼື ປັບປຸງຄືນໃໝ່ອີກໄດ້ ໃນພາຍຫຼັງ. ສະນັ້ນ ເຊີນ ດັດແປງ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ ວິກີພິເດຍ ກາຍເປັນ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນ ລະບົບອິນເຕີເນັດ!

ວິທີດັດແປງບົດຄວາມ:

  1. ກົດ "edit" ຢູ່ຂ້າງເທິງ ຂອງ ແຕ່ລະໜ້າ (ບົດຄວາມ)
  2. ພິມເນື້ອໃນໃໝ່ເຂົ້າ ຫຼື ດັດແປງເນື້ອໃນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ
  3. ກົດ "save page" ເພື່ອ ທຳການອັດຮັກສາ ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຂຽນລົງໄປ ຫຼື ກົດ
     "show preview" ເພື່ອ ລອງເບິ່ງກ່ອນວ່າ ສິ່ງທີ່ທ່ານດັດແປງໄປ ຈະປະກົດ    
     ອອກຄືແນວໃດ ໃນຕົວຈິງ.