ມິສມິສເຕີມິສຄວີນມິສຊີສເດຟໄທແລນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
มิสมิสเตอร์มิสควีนมิสซิสเดฟเวิลด์ไทยแลนด์
ປະເພດการประกวดความงาม
ສະຫມາຊິກ
มิสมิสเตอร์เดฟเวิลด์และยุโรปและเอเชีย
มิส&มิสเตอร์เดฟอินเตอร์เนชันแนลและมิสเดฟควีน&มิสซิสเดฟอินเตอร์เนชันแนล[໑]
มิสมิสเตอร์เดฟสตาร์[໒]
มิส&มิสเตอร์และมิสซิสเดฟกาแล็กซี[໓]
ພາສາທາງການ
ไทย
ອົງກອນແມ່
เว็บไซต์ทางการ

มิส&มิสเตอร์,มิสควีน,มิสซิสเดฟไทยแลนด์ (ອັງກິດ: Miss & Mister, Miss Queen, Mrs. Deaf Thailand) เป็นการประกวดความงามในประเทศไทย จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2554 ผู้ชนะเลิศเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าประกวดเวที่ระดับนานาชาติ

มิสเตอร์มิสควีนมิสซิสเดฟเวิลด์ไทยแลนด์[ແກ້ໄຂ]

ปี พ.ศ. (ค.ศ.) ผู้ดำรงตำแหน่ง รองอันดับ 1 รองอันดับ 2 รองอันดับ 3 อ้างอิง
2562 (2019) มิสเดฟไทยแลนด์ 2019
กาญจนา พิมพา
มิสเดฟสตาร์ไทยแลนด์ 2019
เนตรชนก จันทา
มิสเดฟอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2019
มณฑิรา แซ่โย้
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2019
ลลนา ปาชม
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2019
น้ำใจ เกื้อกูล
มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2019
นเรนทร น้อยพร
มิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ 2019
ปรัชญา เมฆลอย
มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2019
วีรภัทร ชูพรหมแก้ว
รองอันดับ 1 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2019
กมล อุ่นใจ
รองอันดับ 2 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2019
สุภชัย แสนเกตุ
มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2019
ปรีชา ลาแก้ว
รองอันดับ 1 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2019
อัครพล พวงทับทิม
รองอันดับ 2 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2019
ปัณณวัฒน์ วันหวัง
2561 (2018) มิสเดฟไทยแลนด์ 2018
จุฑาทิพย์ ศรีธำรงวัชร์
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2018
รุ่งระวี แซ่ลิ้ม (สละตำแหน่ง)
ชุดาพร เจริญศรี (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
รองอันดับ 2 มิสเดฟไทยแลนด์ 2018
ณัฐณิชา ทองเกษม
รองอันดับ 3 มิสเดฟไทยแลนด์ 2018
อารียา ศีรีศรี
[໔][໕][໖]

[໗][໘][໙]

มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2018
วิทวัส แว่นแก้ว
รองอันดับ 1 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2018
ธนวัฒน์ ระย้า
รองอันดับ 2 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2018
ภูวเดช ยินดี
รองอันดับ 3 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2018
คมสัน มิ่งเชื้อ
มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2018
ฟ้าใส แก้วเกิด
รองอันดับ 1 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2018
เฟี้ยวฟ้าว พวงทับทิม (สละตำแหน่ง)
วนิดา โมกภา (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
รองอันดับ 2 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2018
ไฮด้า เสนาะเสียง
มิสซิสเดฟไทยแลนด์ 2018
นิตยา ปัญญาธร
รองอันดับ 1 มิสซิสเดฟไทยแลนด์ 2018
ณิชารีย์ วรภัย
รองอันดับ 2 มิสซิสเดฟไทยแลนด์ 2018
บุศรา สังข์ครุฑ
2560 (2017) มิสเดฟไทยแลนด์ 2017
ชุติมา เนตรสุริวงค์
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2017
วริษา วรโชติ
รองอันดับ 2 มิสเดฟไทยแลนด์ 2017
พิพม์ชนก ยกย่อง
รองอันดับ 3 มิสเดฟไทยแลนด์ 2017
เบญจวรรณ เสริฐจำเริญ
[໑໐][໑໑][໑໒]
มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2017
ยสินทร ก้องกาวัง (สละตำแหน่ง)
ณัฐพงษ์ งิ้วเหล็ก (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
รองอันดับ 1 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2017
ปรัชญา บัวผัด
มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2017
ไพรัช บัวคำ
รองอันดับ 1 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2017
ธีรพร เตียเจริญชัยโชติ
รองอันดับ 2 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2017
ฟ้าใส แก้วเกิด (สละตำแหน่ง)
พงษ์สิทธิ์ อินทมาน (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
2559 (2016) มิสเดฟไทยแลนด์ 2016
ชลธิชา โพธิปัด
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2016
ชณัญญา อัศวชัยโสภณ
รองอันดับ 2 มิสเดฟไทยแลนด์ 2016
วิลาวัลย์ แป้นจันทร์
รองอันดับ 3 มิสเดฟไทยแลนด์ 2016
พรทิพย์ เล็กสราวุธ
[໑໓][໑໔][໑໕]
มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2016
นัฐติพงษ์ คงไมตรี
รองอันดับ 1 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2016
สุกฤษฏิ์ สุขสัมพันธ์ (สละตำแหน่ง)
สุรเชษฐ์ คงแช่มดี (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2016
มนตรี เกยเกษร
รองอันดับ 1 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2016
วินัย คำภิละแปง
2558 (2015) มิสเดฟไทยแลนด์ 2015
วิรมล วงศ์หล้า (สละตำแหน่ง)
ภัคจิรา จันทะวงศ์ (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2015
เยาวลักษณ์ เมธวิทยา
[໑໖][໑໓][໑໗]

[໑໘]

มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2015
โสภณ แซ่ลี้
รองอันดับ 1 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2015
ภาณุพล สินธนเจริญ (สละตำแหน่ง)
สุวนนท์ ปั่นแดง (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
2557 (2014) มิสเดฟไทยแลนด์ 2014
ปิติญานันท์ มัธยมพันธ์
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2014
มาริสา หมื่นกันยา
รองอันดับ 2 มิสเดฟไทยแลนด์ 2014
พัชรี สิงหะ
รองอันดับ 3 มิสเดฟไทยแลนด์ 2014
อมรรัตน์ สาครชลธาร
[໑໓][໑໙][໒໐]
มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2014
ปิยวัช คงเจริญนิวัติ
รองอันดับ 1 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2014
อารยะวิช วิกรัยเจริญยิ่ง
รองอันดับ 2 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2014
ทินกร เทียมชาย
มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2014
ณัฐวุฒิ เสนางา (สละตำแหน่ง)
ยุทธจิตร สีบานเย็น (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
รองอันดับ 1 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2014
สมคิด ปรัชญากาญจน์
2556 (2013) มิสเดฟไทยแลนด์ 2013
พรรณนิดา มูลกัณหา (สละตำแหน่ง)
ธัญชนก จิตตกุล (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2013
แพรสญา ยานเจริญ (สละตำแหน่ง)
[໑໓][໒໑]
มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2013
ณัฐสิทธิ์ ลิมป์ธรรมเลิศ
รองอันดับ 1 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2013
ชาญยุทธ์ วรวาส
มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2013
กระจ่าง ดงทอง
รองอันดับ 1 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2013
ฟ้าใส แก้วเกิด (สละตำแหน่ง)
2555 (2012) มิสเดฟไทยแลนด์ 2012
กนกพร ขาวสนั่น
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2012
ฉวีวรรณ พงศ์สุรรณเขต
[໑໓][໒໒]
2554 (2011) มิสเดฟไทยแลนด์ 2011
ธารินี เจียวยี่
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2011
ชุติมาญจน์ ภู่สาร
[໑໓][໒໓]
มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2011
อานนท์ อเนกรนทรัพย์
รองอันดับ 1 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2011
ภานุมาศ ดอกไม้ (สละตำแหน่ง)
ชีวินทร์ พิธิยะจารุกูล์ (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2011
สมสกุล ทองเฟื่อง
รองอันดับ 1 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2011
พันธุ์พงศ์ สิมะโภไคย (สละตำแหน่ง)
ศักดา พาหาร (ปฏิบัติหน้าที่แทน)

ຜົນການປະກວດລະດັບນານາຊາດ[ແກ້ໄຂ]

ສັນຍະລັກສີ

 •      ຊະນະເລີດ
 •      ຮອງຊະນະເລີດ
 •      ເຂົ້າຮອບສຸດທ້າຍ

ມິສແອນມິສເຕີເດຟໂວຣ໌ວແອນຍຸໂລບແອນເອເຊຍ[ແກ້ໄຂ]

Searchtool.svg ເບິ່ງບົດຄວາມຫລັກທີ່ ມິສແອນມີສເຕີເດຟໂວຣ໌ວ
ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ແມ່ແບບ:Flagicon/core 2018 จุฑาทิพย์ ศรีธำรงวัชร์ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສຸພັນບຸລີ ສຸພັນບຸລີ รอง 1 มิสเดฟเวิลด์ 2018
วิทวัส แว่นแก้ว ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ແມ່ແບບ:Flagicon/core 2017 ชุติมา เนตรสุริวงค์ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ มิสเดฟเวิลด์ 2017
ณัฐพงษ์ งิ้วเหล็ก ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດລຳປາງ ລຳປາງ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ແມ່ແບບ:Flagicon/core 2016 ชลธิชา โพธิปัด ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊົນບຸລີ ຊົນບຸລີ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ແມ່ແບບ:Flagicon/core 2015 โสภณ แซ่ลี้ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ มิสเตอร์เดฟเอเชีย 2015
ภัคจิรา จันทระวงศ์ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ແມ່ແບບ:Flagicon/core 2014 ปิติญานันท์ มัธยมพันธ์ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • มิสเดฟซิมพลีเวิลด์
ปิยวัช คงเจริญนิวัติ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ແມ່ແບບ:Flagicon/core 2013 ธัญชนก จิตตกุล ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຕັງ ຕັງ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ณัฐสิทธิ์ ลิมป์ธรรมเลิศ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນະຄອນປະຖົມ ນະຄອນປະຖົມ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ແມ່ແບບ:Flagicon/core 2012 กนกพร ขาวสนั่น ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊຸມພອນ ຊຸມພອນ ไม่ผ่านเข้ารอบ

ມິສແອນມິສເຕີເດຟອິນເຕີຣ໌ເນຊັນແນລ[ແກ້ໄຂ]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ແມ່ແບບ:Flagicon/core 2018 สมพร แก้วเกิด Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ มิสควีนเดฟอินเตอร์เนชันแนล 2018
บุศรา สังข์ครุฑ โอกาดะ Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ มิสซิสเดฟอินเตอร์เนชันแนล 2018
ภูวเดช ยินดี Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ รอง 2 มิสเตอร์เดฟอินเตอร์เนชันแนล 2018
 • ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ชุดาพร เจริญศรี Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ
นิตยา ปัญญาธร Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ
ແມ່ແບບ:Flagicon/core 2017 วริษา วรโชติ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດປະທຸມທານີ ປະທຸມທານີ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ແມ່ແບບ:Flagicon/core 2016 สมสกุล ทองเฟื่อง ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດປາຈີນບຸລີ ປາຈີນບຸລີ มิสเดฟควีนอินเตอร์เนชันแนล 2016
ชณัญญา อัศวชัยโสภณ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ไม่ผ่านเข้ารอบ
อารยะวิช วิกรัยเจริญยิ่ง ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນະຄອນປະຖົມ ນະຄອນປະຖົມ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ແມ່ແບບ:Flagicon/core 2013 แพรสญา ยานเจริญ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ รอง 1 มิสเดฟอินเตอร์เนชันแนล 2013
 • มิสเดฟเอเชีย
ชาญยุทธ์ วรวาส ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊົນບຸລີ ຊົນບຸລີ ไม่ผ่านเข้ารอบ

ມິສແອນມິສເຕີເດຟສະຕາ[ແກ້ໄຂ]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ແມ່ແບບ:Flagicon/core 2018 ชุดาพร เจริญศรี Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ
ธนวัฒน์ ระย้า Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ
 • Mister Deaf Sympathy
ແມ່ແບບ:Flagicon/core 2017 พิพม์ชนก ยกย่อง ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສຸລາດທານີ ສຸລາດທານີ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ณัฐสิทธิ์ ลิมป์ธรรมเลิศ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນະຄອນປະຖົມ ນະຄອນປະຖົມ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ฉวีวรรณ พงศ์สุรรณเขต ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດອຳນາດຈະເລີນ ອຳນາດຈະເລີນ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • แฟชั่นยอดเยี่ยม
ແມ່ແບບ:Flagicon/core 2014 พัชรี สิงหะ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊົນບຸລີ ຊົນບຸລີ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ทินกร เทียมชาย ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ ຊຽງໃໝ່ ไม่ผ่านเข้ารอบ

ມິສແອນມິສເຕີແອນມິສຊີສເດຟກາແລໍກຊີ[ແກ້ໄຂ]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ແມ່ແບບ:Flagicon/core 2018 คมสัน มิ่งเชื้อ Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ
ณิชารีย์ วรภัย Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ
พรทิพย์ เล็กสราวุธ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ

ມິສເດຟບິວຕີ້ (ເກເດຟອອນທົວ)[ແກ້ໄຂ]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ແມ່ແບບ:Flagicon/core 2017 ศักดา พาหาร Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ รอง 2 มิสเดฟบิวตี้ 2017

ເພີ່ມເຕີມ[ແກ້ໄຂ]

ອ້າງອີງ[ແກ້ໄຂ]

 1. มิส&มิสเตอร์เดฟอินเตอร์เนชันแนลและมิสเดฟควีน&มิสซิสเดฟอินเตอร์เนชันแนล
 2. มิส&มิสเตอร์เดฟสตาร์
 3. มิส&มิสเตอร์และมิสซิสเดฟกาแล็กซี ในเฟซบุ๊ค
 4. กองประกวดฯขอประกาศเป็นทางการ ตัวแทนเข้าการประกวด Miss & Mister Deaf International 2018 และ Miss Deaf Queen International 2018 และ Ms Deaf International 2018 ณ ไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 5. เวทีแห่งโอกาสของผู้บกพร่องทางการได้ยิน . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 6. ตัวแทนไป MISS & MISTER DEAF WORLD and EUPORE and ASIA 2018 . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 7. ตัวแทนไป MISS & MISTER DEAF INTERNATIONAL . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 8. ตัวแทนไป MISS & MISTER DEAF STARS . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 9. ตัวแทนไป MISS & MISTER, MRS. DEAF GALAXY . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 10. มิสมิสเตอร์มิสควีนเดฟเวิลด์ไทยแลนด์ 2017 . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 11. ศักดา พาหาร คว้ารางวัล รองอับดับ2 MISS DEAF BEAUTY 2017(Gay deaf on tour) ณ อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 12. MMDT&MDQT2017 . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 13. ໑໓.໐ ໑໓.໑ ໑໓.໒ ໑໓.໓ ໑໓.໔ ໑໓.໕ มิสมิสเตอร์เดฟเวิลด์ไทยแลนด์ . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 14. สมสกุล ทองเฟื่อง MISS DEAF QUEEN INTERNATIONAL 2016 ณ ลาสเวกัส อเมริกา . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 15. MMDT&MDQT2016 . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 16. มิสมิสเตอร์เดฟเวิลด์ไทยแลนด์ . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 17. สภณ แซ่ลี้ คว้าราวัล MISTER DEAF ASIA 2015 ณ MMDW กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 18. MMDT&MDQT2015
 19. ปิติญานันท์ มัธยมพันธ์ คว้ารางวัล MISS DEAF SHYMPATY WORLD 2014 ณ MMDW กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 20. MMDT&MDQT2014 . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 21. MMDT&MDQT2013‏ . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 22. MMDT&MDQT2012 . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 23. MMDT&MDQT2011 . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນ[ແກ້ໄຂ]