ມິສມິສເຕີມິສຄວີນມິສຊີສເດຟໄທແລນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
มิสมิสเตอร์มิสควีนมิสซิสเดฟเวิลด์ไทยแลนด์
ປະເພດการประกวดความงาม
ສະມາຊິກ
มิสมิสเตอร์เดฟเวิลด์และยุโรปและเอเชีย
มิส&มิสเตอร์เดฟอินเตอร์เนชันแนลและมิสเดฟควีน&มิสซิสเดฟอินเตอร์เนชันแนล[1]
มิสมิสเตอร์เดฟสตาร์[2]
มิส&มิสเตอร์และมิสซิสเดฟกาแล็กซี[3]
ພາສາທາງການ
ไทย
ອົງກອນແມ່
เว็บไซต์ทางการ

มิส&มิสเตอร์,มิสควีน,มิสซิสเดฟไทยแลนด์ (ອັງກິດ: Miss & Mister, Miss Queen, Mrs. Deaf Thailand) เป็นการประกวดความงามในประเทศไทย จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2554 ผู้ชนะเลิศเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าประกวดเวที่ระดับนานาชาติ

มิสเตอร์มิสควีนมิสซิสเดฟเวิลด์ไทยแลนด์[ດັດແກ້]

ปี พ.ศ. (ค.ศ.) ผู้ดำรงตำแหน่ง รองอันดับ 1 รองอันดับ 2 รองอันดับ 3 อ้างอิง
2562 (2019) มิสเดฟไทยแลนด์ 2019
กาญจนา พิมพา
มิสเดฟสตาร์ไทยแลนด์ 2019
เนตรชนก จันทา
มิสเดฟอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2019
มณฑิรา แซ่โย้
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2019
ลลนา ปาชม
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2019
น้ำใจ เกื้อกูล
มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2019
นเรนทร น้อยพร
มิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ 2019
ปรัชญา เมฆลอย
มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2019
วีรภัทร ชูพรหมแก้ว
รองอันดับ 1 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2019
กมล อุ่นใจ
รองอันดับ 2 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2019
สุภชัย แสนเกตุ
มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2019
ปรีชา ลาแก้ว
รองอันดับ 1 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2019
อัครพล พวงทับทิม
รองอันดับ 2 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2019
ปัณณวัฒน์ วันหวัง
2561 (2018) มิสเดฟไทยแลนด์ 2018
จุฑาทิพย์ ศรีธำรงวัชร์
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2018
รุ่งระวี แซ่ลิ้ม (สละตำแหน่ง)
ชุดาพร เจริญศรี (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
รองอันดับ 2 มิสเดฟไทยแลนด์ 2018
ณัฐณิชา ทองเกษม
รองอันดับ 3 มิสเดฟไทยแลนด์ 2018
อารียา ศีรีศรี
[4][5][6]

[7][8][9]

มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2018
วิทวัส แว่นแก้ว
รองอันดับ 1 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2018
ธนวัฒน์ ระย้า
รองอันดับ 2 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2018
ภูวเดช ยินดี
รองอันดับ 3 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2018
คมสัน มิ่งเชื้อ
มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2018
ฟ้าใส แก้วเกิด
รองอันดับ 1 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2018
เฟี้ยวฟ้าว พวงทับทิม (สละตำแหน่ง)
วนิดา โมกภา (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
รองอันดับ 2 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2018
ไฮด้า เสนาะเสียง
มิสซิสเดฟไทยแลนด์ 2018
นิตยา ปัญญาธร
รองอันดับ 1 มิสซิสเดฟไทยแลนด์ 2018
ณิชารีย์ วรภัย
รองอันดับ 2 มิสซิสเดฟไทยแลนด์ 2018
บุศรา สังข์ครุฑ
2560 (2017) มิสเดฟไทยแลนด์ 2017
ชุติมา เนตรสุริวงค์
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2017
วริษา วรโชติ
รองอันดับ 2 มิสเดฟไทยแลนด์ 2017
พิพม์ชนก ยกย่อง
รองอันดับ 3 มิสเดฟไทยแลนด์ 2017
เบญจวรรณ เสริฐจำเริญ
[10][11][12]
มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2017
ยสินทร ก้องกาวัง (สละตำแหน่ง)
ณัฐพงษ์ งิ้วเหล็ก (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
รองอันดับ 1 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2017
ปรัชญา บัวผัด
มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2017
ไพรัช บัวคำ
รองอันดับ 1 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2017
ธีรพร เตียเจริญชัยโชติ
รองอันดับ 2 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2017
ฟ้าใส แก้วเกิด (สละตำแหน่ง)
พงษ์สิทธิ์ อินทมาน (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
2559 (2016) มิสเดฟไทยแลนด์ 2016
ชลธิชา โพธิปัด
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2016
ชณัญญา อัศวชัยโสภณ
รองอันดับ 2 มิสเดฟไทยแลนด์ 2016
วิลาวัลย์ แป้นจันทร์
รองอันดับ 3 มิสเดฟไทยแลนด์ 2016
พรทิพย์ เล็กสราวุธ
[13][14][15]
มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2016
นัฐติพงษ์ คงไมตรี
รองอันดับ 1 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2016
สุกฤษฏิ์ สุขสัมพันธ์ (สละตำแหน่ง)
สุรเชษฐ์ คงแช่มดี (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2016
มนตรี เกยเกษร
รองอันดับ 1 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2016
วินัย คำภิละแปง
2558 (2015) มิสเดฟไทยแลนด์ 2015
วิรมล วงศ์หล้า (สละตำแหน่ง)
ภัคจิรา จันทะวงศ์ (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2015
เยาวลักษณ์ เมธวิทยา
[16][13][17]

[18]

มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2015
โสภณ แซ่ลี้
รองอันดับ 1 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2015
ภาณุพล สินธนเจริญ (สละตำแหน่ง)
สุวนนท์ ปั่นแดง (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
2557 (2014) มิสเดฟไทยแลนด์ 2014
ปิติญานันท์ มัธยมพันธ์
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2014
มาริสา หมื่นกันยา
รองอันดับ 2 มิสเดฟไทยแลนด์ 2014
พัชรี สิงหะ
รองอันดับ 3 มิสเดฟไทยแลนด์ 2014
อมรรัตน์ สาครชลธาร
[13][19][20]
มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2014
ปิยวัช คงเจริญนิวัติ
รองอันดับ 1 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2014
อารยะวิช วิกรัยเจริญยิ่ง
รองอันดับ 2 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2014
ทินกร เทียมชาย
มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2014
ณัฐวุฒิ เสนางา (สละตำแหน่ง)
ยุทธจิตร สีบานเย็น (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
รองอันดับ 1 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2014
สมคิด ปรัชญากาญจน์
2556 (2013) มิสเดฟไทยแลนด์ 2013
พรรณนิดา มูลกัณหา (สละตำแหน่ง)
ธัญชนก จิตตกุล (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2013
แพรสญา ยานเจริญ (สละตำแหน่ง)
[13][21]
มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2013
ณัฐสิทธิ์ ลิมป์ธรรมเลิศ
รองอันดับ 1 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2013
ชาญยุทธ์ วรวาส
มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2013
กระจ่าง ดงทอง
รองอันดับ 1 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2013
ฟ้าใส แก้วเกิด (สละตำแหน่ง)
2555 (2012) มิสเดฟไทยแลนด์ 2012
กนกพร ขาวสนั่น
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2012
ฉวีวรรณ พงศ์สุรรณเขต
[13][22]
2554 (2011) มิสเดฟไทยแลนด์ 2011
ธารินี เจียวยี่
รองอันดับ 1 มิสเดฟไทยแลนด์ 2011
ชุติมาญจน์ ภู่สาร
[13][23]
มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2011
อานนท์ อเนกรนทรัพย์
รองอันดับ 1 มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์ 2011
ภานุมาศ ดอกไม้ (สละตำแหน่ง)
ชีวินทร์ พิธิยะจารุกูล์ (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2011
สมสกุล ทองเฟื่อง
รองอันดับ 1 มิสเดฟควีนไทยแลนด์ 2011
พันธุ์พงศ์ สิมะโภไคย (สละตำแหน่ง)
ศักดา พาหาร (ปฏิบัติหน้าที่แทน)

ຜົນການປະກວດລະດັບນານາຊາດ[ດັດແກ້]

ສັນຍະລັກສີ

 •      ຊະນະເລີດ
 •      ຮອງຊະນະເລີດ
 •      ເຂົ້າຮອບສຸດທ້າຍ

ມິສແອນມິສເຕີເດຟໂວຣ໌ວແອນຍຸໂລບແອນເອເຊຍ[ດັດແກ້]

ແມ່ແບບ:ບົດຄວາມຫລັກ2

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ສາທາລະນະລັດເຊັກ 2018 จุฑาทิพย์ ศรีธำรงวัชร์ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສຸພັນບຸລີ ສຸພັນບຸລີ รอง 1 มิสเดฟเวิลด์ 2018
วิทวัส แว่นแก้ว ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ສາທາລະນະລັດເຊັກ 2017 ชุติมา เนตรสุริวงค์ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ มิสเดฟเวิลด์ 2017
ณัฐพงษ์ งิ้วเหล็ก ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດລຳປາງ ລຳປາງ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ສາທາລະນະລັດເຊັກ 2016 ชลธิชา โพธิปัด ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊົນບຸລີ ຊົນບຸລີ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ສາທາລະນະລັດເຊັກ 2015 โสภณ แซ่ลี้ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ มิสเตอร์เดฟเอเชีย 2015
ภัคจิรา จันทระวงศ์ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ສາທາລະນະລັດເຊັກ 2014 ปิติญานันท์ มัธยมพันธ์ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • มิสเดฟซิมพลีเวิลด์
ปิยวัช คงเจริญนิวัติ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ສາທາລະນະລັດເຊັກ 2013 ธัญชนก จิตตกุล ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຕັງ ຕັງ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ณัฐสิทธิ์ ลิมป์ธรรมเลิศ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນະຄອນປະຖົມ ນະຄອນປະຖົມ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ສາທາລະນະລັດເຊັກ 2012 กนกพร ขาวสนั่น ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊຸມພອນ ຊຸມພອນ ไม่ผ่านเข้ารอบ

ມິສແອນມິສເຕີເດຟອິນເຕີຣ໌ເນຊັນແນລ[ດັດແກ້]

ແມ່ແບບ:ບົດຄວາມຫລັກ2

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ປະເທດໄຕ້ຫວັນ 2018 สมพร แก้วเกิด Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ มิสควีนเดฟอินเตอร์เนชันแนล 2018
บุศรา สังข์ครุฑ โอกาดะ Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ มิสซิสเดฟอินเตอร์เนชันแนล 2018
ภูวเดช ยินดี Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ รอง 2 มิสเตอร์เดฟอินเตอร์เนชันแนล 2018
 • ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ชุดาพร เจริญศรี Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ
นิตยา ปัญญาธร Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ
ຝຣັ່ງ 2017 วริษา วรโชติ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດປະທຸມທານີ ປະທຸມທານີ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ສະຫະລັດອາເມລິກາ 2016 สมสกุล ทองเฟื่อง ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດປາຈີນບຸລີ ປາຈີນບຸລີ มิสเดฟควีนอินเตอร์เนชันแนล 2016
ชณัญญา อัศวชัยโสภณ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ไม่ผ่านเข้ารอบ
อารยะวิช วิกรัยเจริญยิ่ง ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນະຄອນປະຖົມ ນະຄອນປະຖົມ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ປະເທດບູນກາລີ 2013 แพรสญา ยานเจริญ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ รอง 1 มิสเดฟอินเตอร์เนชันแนล 2013
 • มิสเดฟเอเชีย
ชาญยุทธ์ วรวาส ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊົນບຸລີ ຊົນບຸລີ ไม่ผ่านเข้ารอบ

ມິສແອນມິສເຕີເດຟສະຕາ[ດັດແກ້]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ປະເທດອິຕາລີ 2018 ชุดาพร เจริญศรี Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ
ธนวัฒน์ ระย้า Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ
 • Mister Deaf Sympathy
ຝຣັ່ງ 2017 พิพม์ชนก ยกย่อง ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສຸລາດທານີ ສຸລາດທານີ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ณัฐสิทธิ์ ลิมป์ธรรมเลิศ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນະຄອນປະຖົມ ນະຄອນປະຖົມ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ฉวีวรรณ พงศ์สุรรณเขต ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດອຳນາດຈະເລີນ ອຳນາດຈະເລີນ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • แฟชั่นยอดเยี่ยม
ປະເທດເຢຍລະມັນ 2014 พัชรี สิงหะ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊົນບຸລີ ຊົນບຸລີ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ทินกร เทียมชาย ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ ຊຽງໃໝ່ ไม่ผ่านเข้ารอบ

ມິສແອນມິສເຕີແອນມິສຊີສເດຟກາແລໍກຊີ[ດັດແກ້]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ປະເທດແອຟຣິກາໃຕ້ 2018 คมสัน มิ่งเชื้อ Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ
ณิชารีย์ วรภัย Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ
พรทิพย์ เล็กสราวุธ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ

ມິສເດຟບິວຕີ້ (ເກເດຟອອນທົວ)[ດັດແກ້]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ໂຮນລັງ 2017 ศักดา พาหาร Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ รอง 2 มิสเดฟบิวตี้ 2017

ເພີ່ມເຕີມ[ດັດແກ້]

ອ້າງອີງ[ດັດແກ້]

 1. มิส&มิสเตอร์เดฟอินเตอร์เนชันแนลและมิสเดฟควีน&มิสซิสเดฟอินเตอร์เนชันแนล
 2. มิส&มิสเตอร์เดฟสตาร์
 3. มิส&มิสเตอร์และมิสซิสเดฟกาแล็กซี ในเฟซบุ๊ค
 4. กองประกวดฯขอประกาศเป็นทางการ ตัวแทนเข้าการประกวด Miss & Mister Deaf International 2018 และ Miss Deaf Queen International 2018 และ Ms Deaf International 2018 ณ ไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 5. เวทีแห่งโอกาสของผู้บกพร่องทางการได้ยิน . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 6. ตัวแทนไป MISS & MISTER DEAF WORLD and EUPORE and ASIA 2018 . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 7. ตัวแทนไป MISS & MISTER DEAF INTERNATIONAL . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 8. ตัวแทนไป MISS & MISTER DEAF STARS . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 9. ตัวแทนไป MISS & MISTER, MRS. DEAF GALAXY . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 10. มิสมิสเตอร์มิสควีนเดฟเวิลด์ไทยแลนด์ 2017 . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 11. ศักดา พาหาร คว้ารางวัล รองอับดับ2 MISS DEAF BEAUTY 2017(Gay deaf on tour) ณ อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 12. MMDT&MDQT2017 . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 13. 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 มิสมิสเตอร์เดฟเวิลด์ไทยแลนด์ . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 14. สมสกุล ทองเฟื่อง MISS DEAF QUEEN INTERNATIONAL 2016 ณ ลาสเวกัส อเมริกา . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 15. MMDT&MDQT2016 . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 16. มิสมิสเตอร์เดฟเวิลด์ไทยแลนด์ . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 17. สภณ แซ่ลี้ คว้าราวัล MISTER DEAF ASIA 2015 ณ MMDW กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 18. MMDT&MDQT2015
 19. ปิติญานันท์ มัธยมพันธ์ คว้ารางวัล MISS DEAF SHYMPATY WORLD 2014 ณ MMDW กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 20. MMDT&MDQT2014 . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 21. MMDT&MDQT2013‏ . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 22. MMDT&MDQT2012 . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 23. MMDT&MDQT2011 . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນ[ດັດແກ້]