Difference between revisions of "ຜູ້ໃຊ້:ຄົນໄທ"

Jump to navigation Jump to search
ເມື່ອໄມ່ນານມານີ້ ຂ້ອຍເພຶ່ງຮູ້ວ່າມີວິກິພີເດີຍ ພາສາລາວ ຂ້ອຍພອຈະເວ້າພາສາລາວໄດ້ ແຕ່ພຶມຄ່ອນຂ້າງລຳບາກ ຍັງໄງຖ້າຂ້ອຍພຶມຜຶດພລາດໄປ ຊ່ອຍແກ້ໄຂໃຫ້ຈະຂອບໃຈຫລາຍ
== '''ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂ້ອຍຕອນນີ້''' ==
ຂ້ອຍຕ້ອງກາຮຄົນທີ່ຊຳນານໃນພາສາລາວຂ້ອຍຕ້ອງການຄົນທີ່ຊຳນານໃນພາສາລາວ ມາແນະນຳຂ້ອຍເຮື່ອງຄຳສັບພາສາລາວທີ່ຈຳເປນຕ່ອບດຄວາມໃນວິກິພີເດີຍມາແນະນຳຂ້ອຍເລື່ອງຄຳສັບພາສາລາວທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ບົດຄວາມໃນວິກິພີເດີຍ ຖ້າມີ '''MSN''' ກ໊ຈະດີມາກກໍ່ຈະດີຫລາຍ ເພາະ ຂ້ອຍຈະໄດ້ຖາມໄດ້ສະດວກ ແລະ ນຳບດຄວາມມາລງນຳບົດຄວາມມາລົງ ໄດ້ສະດວກຂຶ້ນ
* ຕິດຕໍ່ຂ້ອຍໄດ້ໃນຫນ້າພູດຄຸຍ
* ຕິດຕ່ອຂ້ອຍໄດ້ໃນຫນ້າພູດຄຸຍ
໑໖໐

edits

ລາຍການການນຳທາງ