Difference between revisions of "ຜູ້ໃຊ້:ຄົນໄທ"

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
ເມື່ອໄມ່ນານມານີ້ ຂ້ອຍເພຶ່ງຮູ້ວ່າມີວິກິພີເດີຍ ພາສາລາວ ຂ້ອຍພອຈະເວ້າພາສາລາວໄດ້ ແຕ່ພຶມຄ່ອນຂ້າງລຳບາກ ຍັງໄງຖ້າຂ້ອຍພຶມຜຶດພລາດໄປ ຊ່ອຍແກ້ໄຂໃຫ້ຈະຂອບໃຈຫລາຍ
== '''ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂ້ອຍຕອນນີ້''' ==
ຂ້ອຍຕ້ອງກາຮຄົນທີ່ຊຳນານໃນພາສາລາວ ມາແນະນຳຂ້ອຍເຮື່ອງຄຳສັບພາສາລາວທີ່ຈຳເປນຕ່ອບດຄວາມໃນວິກິພີເດີຍ ຖ້າມີ [['''MSN]]''' ກ໊ຈະດີມາກ ເພາະ ຂ້ອຍຈະໄດ້ຖາມໄດ້ສະດວກ ແລະ ນຳບດຄວາມມາລງ ໄດ້ສະດວກຂຶ້ນ
* ຕິດຕ່ອຂ້ອຍໄດ້ໃນຫນ້າພູດຄຸຍ
໘໖

edits

ລາຍການການນຳທາງ