Difference between revisions of "ຜູ້ໃຊ້:ຄົນໄທ"

Jump to navigation Jump to search
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂ້ອຍຕອນນີ້
(ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂ້ອຍຕອນນີ້)
ແຕ່ຂ້ອຍກ໊ຮັກພາສາໄທ ພອໆ ກັບ ພາສາລາວ <br/>
ເມື່ອໄມ່ນານມານີ້ ຂ້ອຍເພຶ່ງຮູ້ວ່າມີວິກິພີເດີຍ ພາສາລາວ ຂ້ອຍພອຈະເວ້າພາສາລາວໄດ້ ແຕ່ພຶມຄ່ອນຂ້າງລຳບາກ ຍັງໄງຖ້າຂ້ອຍພຶມຜຶດພລາດໄປ ຊ່ອຍແກ້ໄຂໃຫ້ຈະຂອບໃຈຫລາຍ
== ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂ້ອຍຕອນນີ້ ==
ຂ້ອຍຕ້ອງກາຮຄົນທີ່ຊຳນານໃນພາສາລາວ ມາແນະນຳຂ້ອຍເຮື່ອງຄຳສັບພາສາລາວທີ່ຈຳເປນຕ່ອບດຄວາມໃນວິກິພີເດີຍ ຖ້າມີ MSN ກ໊ຈະດີມາກ ເພາະ ຂ້ອຍຈະໄດ້ຖາມໄດ້ສະດວກ ແລະ ນຳບດຄວາມມາລງ ໄດ້ສະດວກຂຶ້ນ
໘໖

edits

ລາຍການການນຳທາງ