Jump to content

Externality: Difference between revisions

ຜົນກະທົບພາຍນອກ ຫລື Externality
(ຜົນກະທົບພາຍນອກ ຫລື Externality)
 
(ຜົນກະທົບພາຍນອກ ຫລື Externality)
ຜົນກະທົບພາຍນອກ (ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດວ່າ: Externality ຫລື spillover) ສາຂາເສດຖະສາດ ອະທິບາຍວ່າ: ຜົນກະທົບພາຍນອກ ແມ່ນຜົນກະທົບຕໍ່ບຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ບ່ໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ກັບວຽກງານທາງດ້ານເສດຖະກິດ.
 
ຜົນກະທົບພາຍໃນ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ເອີ້ນວ່າ ຜົນກະທົບພາຍນອກດ້ານບວກ (Positive Externality ຫລື External Benefit) ຕົວຢ່າງ: ການສ້າງອ່າງເກັບນ້ຳເປື້ອນນການສ້າງອ່າງເກັບນ້ຳເປື້ອນ ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບດ້ານບວກແກ່ບ້ານອ້ອມຂ້າງຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດ ຜົນກະທົບດ້ານບວກແກ່ບ້ານອ້ອມຂ້າງ
 
ສ່ວນຜົນກະທົບພາຍໃນ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍນັ້ນ ເອ້ີນວ່າ ຜົນກະທົບພາຍນອກດ້ານລົບ (Negative Externality ຫລື External Cost) ຕົວຢ່າງ: ໂຮງງານ(ພາຍໃນ)ສ້າງກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນພະລິດຕໍ່ຊຸມຊົນຈະເກີດມົນລະພິດອອກສູ່ຊຸມຊົນ (ທີ່ຢູນອກໂຮງງານ)
 
ຕົ້ນທຶນ ຫລື ປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມ ທີ່ເກີດຈາກຜົນກະທົບພາຍນອກ ບໍ່ຄ່ອຍຖືກຄຳນວນເປັນຕົ້ນທຶນສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ມີຄ່າສູງ ຫລື ຕ່ຳຫລາຍເກີນໄປ ສົ່ງຜົນໃຫ້ກົນໄກ ຕະຫລາດໃນປັດຈຸບັນ ຍັງບໍ່ສະທ້ອນເຖິງຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ຫລື ສິ່ງແວດລ້ອມທົ່ວໄປ.
 
ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ: ດຣ. ທອງສັມລິດ ອ່ອນມະນີສອນ
 
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນນີ້: http://th.wikipedia.org
Anonymous user