ພະຄຳພີ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
ຄຳພີໄບເບິນສະບັບພາສາເດັນມາກ ພິມ ຢູ່ ນະຄອນໂຄເພັນຮາເກັນ ໃນປີ ຄ.ສ. 1550 ຈຳນວນ 3,000 ເຫຼັ້ມ

ພະຄຳພີ (Bible) ພະຄຣິສຕ໌ທຳຄຳພີ ເປັນປຶ້ມບອກເລື່ອງກ່ຽວກັບ ພະເຈົ້າ, ມະນຸດ, ຄວາມບາບ ແລະ ແຜນານ ຂອງ ພະເຈົ້າ ໃນການຊ່ວຍມະນຸດຊາດ ໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກຄວາມພິນາດ ອັນເນື່ອງມາຈາກຄວາມບາບ ສູ່ຊີວິດນິລັນ. ເປັນໜັງສືທີ່ບັນທຶກ ຫຼັກທຳຄຳສອນ ຂອງ ສາດສະໜາຄຣິສຕ໌ ແລະ ບາງເຫຼັ້ມ ກໍ່ມີພື້ນຖານ ມາຈາກຫຼັກຄຳສອນ ຂອງ ສາດສະໜາຢູດາຍຂອງຄົນຢິວ. ນອກຈາກນີ້ ຊາວຄຣິສຕ໌ ຍັງເອີ້ນພະຄຳພີນີ້ ດ້ວຍຊື່ອື່ນໆ ເຊັ່ນ ຄຳເວົ້າຂອງພະເຈົ້າ (Word of God) ປຶ້ມດີ (Good Book) ແລະ ຄຳພີສັກສິດ (Holy Scripture)

ສາລະບານ[ແກ້ໄຂ]

ພຣະສັນຍາເດີມ[ແກ້ໄຂ]

*ຊາວຄຣິສຕ໌

*ເຊື່ອວ່າ

*ທຸກໆຂໍ້ຄວາມໃນພະຄຳພີ

*ໄດ້ຖືກຂຽນຂຶ້ນໂດຍ

*ມະນຸດຜູ້ຖືກເລືອກ

*ໂດຍໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກພະເຈົ້າ.

*ປະຖົມການ

*ອົບພະຍົກ

*ລະບຽບພວກເລວີ

*ຈົດບັນຊີ ພຣະບັນຍັດສອງ

*ໂຢຊວຍ

*ພວກຜູ້ປົກຄອງ

*ນາງຣູດ

*1 ຊາມູເອນ 2 ຊາມູເອນ

*1 ກະສັດ 2 ກະສັດ

*1 ຂ່າວຄາວ 2 ຂ່າວຄາວ

*ເອັຊຣາ

*ເນເຫມີ

*ເອັສເທີ

*ໂຢບ

*ເພງສັຣເສີນ

*ສຸພາສິດ

*ປັນຍາຈານ

*ເພງໂຊໂລໂມນ

*ເອຊາຢາ

*ເຢເຣມີ

*ເພງຄໍ່າຄວນ

*ເອເຊກຽນ

*ດານີເອນ

*ໂຮເຊອາ

*ໂຢເອນ

*ອາໂມດ

*ໂອບາດີຢາ

*ໂຢນາ

*ມີກາ

*ນາຮູມ

*ຮາລາກຸກ

*ເຊຟັນຢາ

*ຮັກກາຍ

*ເຊຄາຣິຢາ

*ມາລາກີ

ພຣະສັນຍາໃຫມ່[ແກ້ໄຂ]

*ມັດທາຍ

*ມາຣະໂກ

*ລູກາ

*ໂຢຮັນ

*ກິຈການ

*ໂຣມ

*1 ໂກຣິນໂທ

*2 ໂກຣິນໂທ

*ຄາລາເຕຍ

*ເອເຟໂຊ

*ຟີລິປອຍ

*ໂກໂລຊາຍ

*1 ເທຊະໂລນິກ

*2 ເທຊະໂລນິກ

*1 ຕິໂມທຽວ

*2 ຕິໂມທຽວ

*ຕິໂຕ

*ຟິເລໂມນ

*ເຮັບເຣີ

*ຢາໂກໂບ

*1 ເປໂຕ

*2 ເປໂຕ

*1 ໂຢຮັນ

*2 ໂຢຮັນ

*3 ໂຢຮັນ

*ຢູດາ

*ພຣະນິມິດ

구리재난지원금신청 관악구재난지원금신청 네이버한자필기입력기 2022년개별공시지가조회

2022년공동주택공시가격 3차방역지원금신청 소상공인3차방역지원금신청

일상회복지원금신청