ພະຄຳພີ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ຄຳພີໄບເບິນສະບັບພາສາເດັນມາກ ພິມ ຢູ່ ນະຄອນໂຄເພັນຮາເກັນ ໃນປີ ຄ.ສ. 1550 ຈຳນວນ 3,000 ເຫຼັ້ມ

ພະຄຳພີ (Bible) ພະຄຣິສຕ໌ທຳຄຳພີ ເປັນປຶ້ມບອກເລື່ອງກ່ຽວກັບ ພະເຈົ້າ, ມະນຸດ, ຄວາມບາບ ແລະ ແຜນານ ຂອງ ພະເຈົ້າ ໃນການຊ່ວຍມະນຸດຊາດ ໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກຄວາມພິນາດ ອັນເນື່ອງມາຈາກຄວາມບາບ ສູ່ຊີວິດນິລັນ. ເປັນໜັງສືທີ່ບັນທຶກ ຫຼັກທຳຄຳສອນ ຂອງ ສາດສະໜາຄຣິສຕ໌ ແລະ ບາງເຫຼັ້ມ ກໍ່ມີພື້ນຖານ ມາຈາກຫຼັກຄຳສອນ ຂອງ ສາດສະໜາຢູດາຍຂອງຄົນຢິວ. ນອກຈາກນີ້ ຊາວຄຣິສຕ໌ ຍັງເອີ້ນພະຄຳພີນີ້ ດ້ວຍຊື່ອື່ນໆ ເຊັ່ນ ຄຳເວົ້າຂອງພະເຈົ້າ (Word of God) ປຶ້ມດີ (Good Book) ແລະ ຄຳພີສັກສິດ (Holy Scripture)

ສາລະບານ[ດັດແກ້]

ພຣະສັນຍາເດີມ[ດັດແກ້]

*ຊາວຄຣິສຕ໌

*ເຊື່ອວ່າ

*ທຸກໆຂໍ້ຄວາມໃນພະຄຳພີ

*ໄດ້ຖືກຂຽນຂຶ້ນໂດຍ

*ມະນຸດຜູ້ຖືກເລືອກ

*ໂດຍໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກພະເຈົ້າ.

*ປະຖົມການ

*ອົບພະຍົກ

*ລະບຽບພວກເລວີ

*ຈົດບັນຊີ ພຣະບັນຍັດສອງ

*ໂຢຊວຍ

*ພວກຜູ້ປົກຄອງ

*ນາງຣູດ

*1 ຊາມູເອນ 2 ຊາມູເອນ

*1 ກະສັດ 2 ກະສັດ

*1 ຂ່າວຄາວ 2 ຂ່າວຄາວ

*ເອັຊຣາ

*ເນເຫມີ

*ເອັສເທີ

*ໂຢບ

*ເພງສັຣເສີນ

*ສຸພາສິດ

*ປັນຍາຈານ

*ເພງໂຊໂລໂມນ

*ເອຊາຢາ

*ເຢເຣມີ

*ເພງຄໍ່າຄວນ

*ເອເຊກຽນ

*ດານີເອນ

*ໂຮເຊອາ

*ໂຢເອນ

*ອາໂມດ

*ໂອບາດີຢາ

*ໂຢນາ

*ມີກາ

*ນາຮູມ

*ຮາລາກຸກ

*ເຊຟັນຢາ

*ຮັກກາຍ

*ເຊຄາຣິຢາ

*ມາລາກີ

ພຣະສັນຍາໃຫມ່[ດັດແກ້]

*ມັດທາຍ

*ມາຣະໂກ

*ລູກາ

*ໂຢຮັນ

*ກິຈການ

*ໂຣມ

*1 ໂກຣິນໂທ

*2 ໂກຣິນໂທ

*ຄາລາເຕຍ

*ເອເຟໂຊ

*ຟີລິປອຍ

*ໂກໂລຊາຍ

*1 ເທຊະໂລນິກ

*2 ເທຊະໂລນິກ

*1 ຕິໂມທຽວ

*2 ຕິໂມທຽວ

*ຕິໂຕ

*ຟິເລໂມນ

*ເຮັບເຣີ

*ຢາໂກໂບ

*1 ເປໂຕ

*2 ເປໂຕ

*1 ໂຢຮັນ

*2 ໂຢຮັນ

*3 ໂຢຮັນ

*ຢູດາ

*ພຣະນິມິດ