ປລິນແອນປລິນເຊສໄທແລນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ปรินส์แอนด์ปรินส์เซสไทยแลนด์
ປະເພດการประกวดความงาม
ສະມາຊິກ
ปรินส์แอนด์ปรินส์เซสอินเตอร์เนชันแนล
ພາສາທາງການ
ไทย
ຫົວໜ້າครูกวาง อนุรัฐ โกษากุล
ອົງກອນແມ່
CTS International Modeling & Fashion

ปรินส์แอนด์ปรินส์เซสไทยแลนด์ (ອັງກິດ: Prince & Princess Thailand) เป็นการประกวดความงามในประเทศไทย จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2554 ผู้ได้ตำแหน่งต่างๆจะเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าประกวดเวทีระดับนานาชาติ

รายชื่อผู้ได้รับตำแหน่งปรินส์แอนด์ปรินส์เซสไทยแลนด์[ດັດແກ້]

ปี พ.ศ. (ค.ศ.) ผู้ดำรงตำแหน่ง รออันดับ 1 รออันดับ 2
2562 (2019) มิสทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
กฤตยา ชั่งเย็น
รออันดับ 1 มิสทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
พิสชา แซ่ตั้ง
รออันดับ 2 มิสทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
ศิวรัถกร หะนะหมัด
มิสเตอร์ทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
โสภณัฐ บุญสม
รออันดับ 1 มิสเตอร์ทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์
ณัฐนันท์ อ่ำเมือง
รองอันดับ 2 มิสเตอร์ทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์
ตรีภพ จิตรราญ
ลิทเติลมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
เอมวิกา วรรณา
รองอันดับ 1 ลิทเติลมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
ศรีสุภา เกศวพิทักษ์
รองอันดับ 2 ลิทเติลมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
อัญพัชร์ เอกศิริจารุพงษ์, ยศยา นวลศรี,
ศุภรดา อภิรตกาญจน์
จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
ปรานต์ อิ่นคำ
รองอันดับ 1 จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
ธรรศวีร์ สุทธิสิทธิ์
รองอันดับ 2 จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
ระพีภัทร ยงประเดิม
มินิมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
ขจิตตาภรณ์ เวสารัชชานนท์
รองอันดับ 1 มินิมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
ศุภรดา เผ่าเศถียรพันธ์
รองอันดับ 2 มินิมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
พิมพ์ชยา หวานนวล
กชพร ปัทมศิริกุล
มินิมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
อิทธิเดช ภูอวด
รองอันดับ 1 มินิมิสเตอร์ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2018
ปณิธิ นาคแดง
รองอันดับ 2 มินิมิสเตอร์ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2018
ธีรายุ ศิริธีรากุล
2561 (2018) มิสทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
ไหมไทย สุริยะยรรยง
รออันดับ 1 มิสทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
หริษภัช คุณปลื้ม
รออันดับ 2 มิสทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
บีส (ตัวแทนจากจังหวัด สมุทรปราการ)
มิสเตอร์ทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
วีรวุธ เสิดแสน
รออันดับ 1 มิสเตอร์ทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์
(ตัวแทนจากจังหวัด ปัตตานี)
รองอันดับ 2 มิสเตอร์ทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์
(ตัวแทนจากจังหวัด นครราชสีมา)
ลิทเติลมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
นันท์นภัส ซำศิริพงษ์
รองอันดับ 1 ลิทเติลมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
ธนพภร สุทธิสิทธิ์
รองอันดับ 2 ลิทเติลมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
ธนิสร ไชยทา, (ตัวแทนจากจังหวัด อุบลราชธานี)
(ตัวแทนจากจังหวัด นครราชสีมา)
จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
กันตพัฒน์ โรจนสมิทธ์
รองอันดับ 1 จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
วรวุธ ตลึงจิต
รองอันดับ 2 จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
(ตัวแทนจากจังหวัด ขอนแก่น)
มินิมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
กิญญ์นัชชา ชูแก้ว
รองอันดับ 1 มินิมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
โปรดปราน วิจิตรศิลป
รองอันดับ 2 มินิมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
ภัทรานิษฐ์ ง้วนสกุล
มินิมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018
จัตรินทร์ เจริญรูป
รองอันดับ 1 มินิมิสเตอร์ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2018
ศุภสิทธิ์ ปานาพุทธ
รองอันดับ 2 มินิมิสเตอร์ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2018
ธนัช ฮั่นตระกูล
2559 (2016) มิสทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2016
จริยา ชัยประภา
รองชนะเลิศ มิสทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2016
วรินธิรา วุสรรณวานิชกุล
อรรชนา อัชนันท์
มิสเตอร์ทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2016
อภิสิทธิ์ แสงมิ่ง
รองชนะเลิศ มิสเตอร์ทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2016
กัณฐัศ สุวรรณชื่น
กิตติกร สิทธิยศ
ลิทเติลมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2016
อัณฑิมาพร ไทยเมือง
รองชนะเลิศ ลิทเติลมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2016
ภูริชญา สุมณศิริ, อังคณา ทวีปวรเดช
ปัญญศร รุ่งสว่าง, ชนกนันท์ โรจนสมิทธิ์
จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2016

อัษฎาวุฒิ สิมาคุปต์

รองชนะเลิศ จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2016
กัณภัทร ปิ่นวนิชย์กุล
ชินธร เดชาชัชวาลย์
มินิมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2016
พิชชานันท์ ธรรมปริพัตรา
รองชนะเลิศ มินิมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2016
สุตาภัทร คงสะอาด
มินิมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2016
สุวพิชญ์ หาญสิธานนท์
รองชนะเลิศ มินิมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2016
อานนนท์ ลี้กำจร
2558 (2015)

มิสทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2015
ชามาวีร์ จันทร์อารักษ์

รองชนะเลิศ มิสทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2015
ภีรตา เจียโหงว
ธนพร สุริยะคำ
มิสเตอร์ทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2015
พิธาน ราชรักษ์
รองชนะเลิศ มิสเตอร์ทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2015
นพรุช ร้อยกรแก้ว
ธนัท บุราณรมย์
ลิทเติลมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2015
ลีวรรณฎา บุญศรีโรจน์
รองชนะเลิศ ลิทเติลมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2015
ธนิสา ธาดาพนิต
ชัญญ่นุช ลี้กำจร
จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2015
ชัยธัช สุรเลิศรังสรรค์
รองชนะเลิศ จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2015
โชติวิทย์ น้ำเพชร
แมคดอท เดวี่
มินิมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2015
เอญาดา อารยานันท์
ไม่มีตำแหน่งรองชนะเลิศ
มินิมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2015
เจษสฤษ โกมลรัตน์
ไม่มีตำแหน่งรองชนะเลิศ
2557 (2014)

มิสทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2014
ภัทราพร ศรีภัทรประสิทธิ์

รองอันดับ 1 มิสทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2014
วริญญา โพธิ์สุการ
รองอันดับ 2 มิสทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2014
กวินตรา ประภาสะโนบล
มิสเตอร์ทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2014
ชลภณ การวัตณี
รองอันดับ 1 มิสเตอร์ทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2014
ศิริศักดิ์ เลขวัฒนะโรจน์
รองดันดับ 2 มิสเตอร์ทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2014
ไนน์ กัณน์ โมกขะสมิต
ลิทเติลมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2014
จิดาภา เจริญโชคกิตติ
รองอันดับ 1 ลิทเติลมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2014
ฟิลิปปา ดีคอน
รองอันดับ 2 ลิทเติลมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2014
รัญชิดา เนตรจรัสแสง
จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2014
ปุณยวรี์ อรุณสุขสวัสดิ์
รองอันดับ 1 จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2014
ปิยะภูมิ บุญสุข
รองอันดับ 2 จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2014
รุ่งอรุณ อุประ
2556 (2013)

มิสทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2013
วรรณพร หงษ์แสนยาธรรม

รองอันดับ 1 มิสทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2013
ณัชชนากานต์ สมบูรณ์ทรัพย์
รองอันดับ 2 มิสทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2013
ปานชีวา ไชยสาน
มิสเตอร์ทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2013
ณิธิกร สมบัติธรรม
รัฐพงค์ โคตะนนท์ (รักษาการแทน)
รองอันดับ 1 มิสเตอร์ทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2013
รัฐพงษ์ โคตะนนท์
รองอันดับ 2 มิสเตอร์ทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2013
ชัชจักษ์กฤ จรรยาสุทธิวงค์
ลิทเติลมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2013
ชนิกานต์ ตังกบดี
พลอยหลวง กรดเต็ม (รักษาการแทน)
รองอันดับ 1 ลิทเติลมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2013
ศุภธิดา ศรีชนรัตน์
รองอันดับ 2 ลิทเติลมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2013
พลอยหลวง กรดเต็ม
จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2013
สุชัชจ์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
สิรวิชญ์ กาญจนวงศ์วณิช (รักษาการแทน)
รองอันดับ 1 จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2013
สุชัจจ์ ลาวัณวิสุทธิ์
รองอันดับ 2 จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2013
สิรวิชญ์ กาญจนวงศ์วณิช
2555 (2012)

มิสทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2012
พุทธภรณ์ นนท์พละ

ไม่มีข้อมูล
จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2012
พุทธพล นนท์พละ
ไม่มีข้อมูล
ลิทเติลมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2012
พูฒาจารีย์ นนท์พละ
ปางบารมี วิชาธรณ์
ไม่มีข้อมูล
2554 (2011)

มิสทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2011
ชุณิตา ว่องวิบูลย์รัตน์
ธัญชนก เพชรายุทธพันธ์

ไม่มีข้อมูล
มิสเตอร์ทีนอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2011
วิคเตอร์ ศรัณย์ สงวนศิลปิ์
ไม่มีข้อมูล
จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2011
จิรายุทธ เพชรายุทธพันธ์
ไม่มีข้อมูล
ลิทเติลมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2011
นภัสนันท์ พุฒิโรจน์สิริ
ไม่มีข้อมูล

ຜົນການປະກວດລະດັບນານາຊາດ[ດັດແກ້]

ສັນຍະລັກສີ

 •      ຊະນະເລີດ
 •      ຮອງຊະນະເລີດ
 •      ເຂົ້າຮອບສຸດທ້າຍ

ปรินส์แอนด์ปรินส์เซสอินเตอร์เนชันแนล[ດັດແກ້]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ປະເທດມຽນມາ 2018 กฤตยา ชั่งเย็น ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນະຄອນລາຊະສີມາ ນະຄອນລາຊະສີມາ
ໄທ 2018 วีรวุธ เสืดเสน Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ รองอันดับ 2 มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลทีน 2018
หริษภัช คุณปลื้ม Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ รองอันดับ 2 Miss Pre Teen International 2018
 • Miss Model Teen International
ศุภสิทธิ์ ปานาพุทธ Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ รองอันดับ 1 มินิมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล 2018
 • Jr. Mister Asia Pacific
 • รองชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ภัทรานิษฐ์ ง้วนสกุล Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ รองอันดับ 1 มินิมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล 2018
 • รองอันดับ 1 Miss Coconut Island
จิตรินทร์ เจริญรูป Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ รองอันดับ 1 จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล 2018
 • Best in Evening Gown
ໄທ 2017 สุวพิชญ์ หาญสิทธานนท์ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ ຊຽງໃໝ່ มินิมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล 2017
 • มินิมิสเตอร์ขวัญใจช่างภาพ
 • ไซด์ซองเบริดอินเตอร์เนชันแนล
จริยา ชัยประภา ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ รองอันดับ 2 มิสยูเรเซียทีนปรินส์เซส
 • เบสเพอฟอมเมินซ์แชมเปี้ยนส์
 • ทีนอะชีฟวามินท์ออฟเดอะเยียร์
กัณฐัศ สุวรรณชื่น ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ รองอันดับ 2 มิสเตอร์ยูเรเซียทีนปรินส์
ภูริชญา สุมณศิริ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ ຊຽງໃໝ່ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • ไซด์เบสอีฟนิ่งเดรส
 • รองอันดับ 1 ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ชินธร เดชาชัชวาลย์ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • ไซด์เบสโฟล์คลอร์อินเตอร์เนชันแนล
สุตาภัทร คงสะอาด ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • รองชนะเลิศ ไซด์โมเดลอินเตอร์เนชันแนล
ໄທ 2016 ลีวรรณฎา บุญศรีโจรน์ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ลิทเติลมิสอินเตอร์เนชันแนล 2016
ชัยธัช สุรเลิศรังสรรค์ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ จูเนียร์มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล 2016
 • การแนะนำตัวยอดเยี่ยม
เอญาดา อารยนันท์ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ มินิมิสอินเตอร์เนชันแนล 2016
เจษสฤษ โกมลรัตน์ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ ຊຽງໃໝ່ มินิมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล 2016
ชามาวีร์ จันทร์อารักษ์ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊົນບຸລີ ຊົນບຸລີ รองอันดับ 2 มิสทีนอินเตอร์เนชันแนล 2016
 • เยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปี
 • มิสทีนชาร์มมิ่ง
 • เบสแดนเซอะ
 • ชุดราตรียอดเยี่ยม
พิธาน ราชรักษ์ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ ຊຽງໃໝ່ รองอันดับ 2 มิสเตอร์ทีนอินเตอร์เนชันแนล 2016
ธนิสา ธาดาพนิต ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • ลิทเติลมิสโมเดลอินเตอร์เนชันแนล
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ชัญญานุช ลี้กำจร ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດພູເກັດ ພູເກັດ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • เบสเพอฟอมเมินซ์คัฟเวอร์ออล
โชติวิทย์ น้ำเพชร ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ ຊຽງໃໝ່ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • เยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปี
ธนัท บุรารมย์ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • มิสทีนชาร์มมิ่ง
ສິງກະໂປ 2015 ภัทราพร ศรีภัทรประสิทธิ์ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ปรินส์ออฟอินเตอร์เนชันแนล 2015
 • ชุดปาร์ตี้ชุดนอนยอดเยี่ยม
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
 • เยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปี
รินทร์รณี ดีคอน ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດປະທຸມທານີ ປະທຸມທານີ ปรินส์เซส์ออฟอินเตอร์เนชันแนล 2015
 • ชุดปาร์ตี้ชุดนอนยอดเยี่ยม
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ชลภณ การวัตณี ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນົນທະບຸລີ ນົນທະບຸລີ รอง 1 ปรินส์แอนด์ปรินส์เซส์อินเตอร์เนชันแนล 2015
 • ชุดปาร์ตี้ชุดนอนยอดเยี่ยม
ศิริศักดิ์ เลขวัฒนะโรจน์ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • เอเชียแปซิฟิคซุปเปอร์ทาเลนต์แดนแชมเปียนชิป
 • เยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปี
ปิยะภูมิ บุญสุข ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • เบสอินพาร์ททีวีค
 • สัมภาษณ์ยอดเยี่ยม
รุ่งอรุณ อุประ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດມະຫາສາລະຄາມ ມະຫາສາລະຄາມ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • เยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปี
กัณน์ โมกขะสมิต ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດລາຊະບຸລີ [[ຈັງຫວັດລາຊະບຸລີ|{۴فແມ່ແບບ:Name}]] ไม่ผ่านเข้ารอบ
ສິງກະໂປ 2014 ณิธิกร สมบัติธรรม ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຈັນທະບຸລີ ຈັນທະບຸລີ มิสเตอร์ทีนเซาท์อีสต์เอเชีย 2014
 • เพอซะเนิลอะชีฟเม้นท์
สุชัชจ์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນະຄອນປະຖົມ ນະຄອນປະຖົມ ปรินส์ออฟอินเตอร์เนชันแนล 2014
ชนิกานต์ ตังกบดี ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສະໝຸດສາຄອນ ສະໝຸດສາຄອນ ปรินส์เซสออฟอินเตอร์เนชันแนล 2014
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
 • เบสบีชวีค
วรรณพร หงษ์แสนยาธรรม ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນົນທະບຸລີ ນົນທະບຸລີ รองอันดับ 1 โกลเด้นรอยอัลทีปรินส์แอนด์ปรินส์เซสอินเตอร์เนชันแนล 2014
 • เบสอินเทอวิว
อนาวิล งามสง่า ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • นักร้องยุวชนแห่งเอเชียแปซิฟิค

ลิทเติลมิสแอนด์มิสเตอร์ยูไนเต็ดเวิลด์[ດັດແກ້]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ປະເທດກະແລັດ 2019 ปรานต์ อิ่นคา ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ ຊຽງໃໝ່
ປະເທດກະແລັດ 2018 กันตพัฒน์ โรจนสมิธ์ Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ลิทเติลมิสเตอร์เวิลด์ 2018
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
 • ชนะเลิศ Golden Laurel
 • Top 5 Best Talent
ไหมไทย สุริยะยรรยง Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ทีนมิสเวิลด์ 2018
 • ชนะเลิศ Golden Luarel
 • Best Eco Project
 • Top 5 Charity Project
ธนภร สุทธิสิทธิ์ Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ รองอันดับ 1 ลิทเติลมิสเวิลด์ 2018 (เงิน)
 • ชุด Art Costume ยอดเยี่ยม
ປະເທດກະແລັດ 2017 อัญฑิมาพร ไทยเมือง ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສົງຂາ ສົງຂາ ลิทเติลมิสเวิลด์ 2017
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
อัษฎาวุฒิ สิมาคุปต์ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສະໝຸດປາການ ສະໝຸດປາການ ลิทเติลมิสเตอร์เวิลด์ 2017
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
พิชชานันท์ ธรรมปริพัตรา ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຕັງ ຕັງ มินิมิสเวิลด์ 2017
 • 10 คนสุดท้าย ความสามารถพิเศษ
ປະເທດກະແລັດ 2016 นพรุจ ร้อยกรแก้ว ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສະເຊີງເຊົາ ສະເຊີງເຊົາ ทีนมิสเตอร์เวิลด์ 2017
ชามาวีร์ จันทร์อารักษ์ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊົນບຸລີ ຊົນບຸລີ ลิทเติลมิสเตอร์เวิลด์ 2016
 • ซิลเวอร์เคราน์แกรนด์ไพรซ์
 • โกลเด้นลอเริล
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
 • ทีนแฟชั่นอะวอร์ด
ธนิสา ธาดาพนิต ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ รอง ลิทเติลมิสเตอร์เวิลด์ 2016
 • ชุดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม
ປະເທດກະແລັດ 2015 จิดาภา เจริญโชคกิตติ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສະໝຸດປາການ ສະໝຸດປາການ รองอันดับ 1 ลิทเติลมิสเตอร์เวิลด์ 2015
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
 • รอง ชุดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม

ลิทเติลมิสแอนด์มิสเตอร์ยูนิเวิร์ส[ດັດແກ້]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ແມ່ແບບ:Country data ຈໍຣ໌ເຈຍ 2019 เอมวิกา วรรณา ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດລະຍອງ ລະຍອງ
อิทธิเดช ภูอวด ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ ຊຽງໃໝ່
กชพร ปัทมศิริกุล ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ
ປະເທດຕວກກີ 2018 นันท์นภัส ซำศิริพงษ์ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສຸລາດທານີ ສຸລາດທານີ รองอันดับ 1 ลิทเติลมิสยูนิเวิร์ส 2018
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ແມ່ແບບ:Country data ຈໍຣ໌ເຈຍ 2017 อังคณา ทวีปวรเดช ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ลิทเติลมิสยูนิเวิร์ส 2017
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
 • ลิทเตลมิสโมเดล

เบสปรินส์แอนด์ปรินส์เซสออฟเดอะเวิลด์[ດັດແກ້]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ແມ່ແບບ:Country data ຈໍຣ໌ເຈຍ 2019 กฤตยา ชั่งเย็น ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນະຄອນລາຊະສີມາ ນະຄອນລາຊະສີມາ
อัญพัชร์ เอกศิริจารุพงษ์ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສະກົນນະຄອນ ສະກົນນະຄອນ
ธีรายุ ศิริธีรากุล ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ
พิมพ์ชยา หวานนวล ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊົນບຸລີ ຊົນບຸລີ
ແມ່ແບບ:Country data ຈໍຣ໌ເຈຍ 2018 กัญญ์นัชชา ชูแก้ว ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສຸລາດທານີ ສຸລາດທານີ ปรินส์เซสออฟเดอะเวิลด์ 2018
วรวุธ ตลึงจิต ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ปรินส์ออฟเดอะเวิลด์ 2018
 • เบสอีโคโปรเจ็กต์
 • เดอะเบสโปรเจ็กต์
 • เบสแชริตี้โปรเจ็กต์
ธิษณ์ธนัย แก้วเพ็ชร์ Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • ปรินส์ออฟเอเชีย
 • ปรินส์ออฟแชริตี้
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ธนิสร ไชยทา Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • เบสปรินส์เซสออฟเอเชีย
 • เวิลด์ไรส์ซิ่งสตาร์
ແມ່ແບບ:Country data ຈໍຣ໌ເຈຍ 2017 พิชชานันท์ ธรรมปริพัตรา ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຕັງ ຕັງ ปรินส์เซสออฟเดอะเวิลด์ 2017
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
 • ขวัญใจช่างภาพ
อภิสิทธิ์ แสงมิ่ง ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນະຄອນສີທຳມະລາດ ນະຄອນສີທຳມະລາດ ปรินส์ออฟเดอะเวิลด์ 2017
ปัญญศร รุ่งสว่าง ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຂອນແກ່ນ ຂອນແກ່ນ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • เบสปรินส์เซสออฟเอเชีย
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ภูริชญา สุมณศิริ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ ຊຽງໃໝ່ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • เบสปรินส์เซสทาเลนต์ออฟเดอะเวิลด์
 • เบสเกรสออฟเดอะเวิลด์

ท็อปไชดโมเดลออฟเดอะแพลนนิท[ດັດແກ້]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ແມ່ແບບ:Country data ຈໍຣ໌ເຈຍ 2018 จิตรินทร์ เจริญรูป Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ท็อปไชดโมเดลออฟเดอะแพลนนิท 2018
ธนัช ฮั่นตระกูล ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ ຊຽງໃໝ່ ท็อปไชดโมเดลออฟเดอะแพลนนิท 2018
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
หริษภัช คุณปลื้ม Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • เอเชียท็อปโมเดลคอนติเนนทอล
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ย
ແມ່ແບບ:Country data ຈໍຣ໌ເຈຍ 2017 ชนกนันท์ โรจนสมิธ์ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນະຄອນລາຊະສີມາ ນະຄອນລາຊະສີມາ ท็อปไชดโมเดลออฟเดอะแพลนนิท 2017
อานนท์ ลี้กำจร ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສົງຂາ ສົງຂາ ท็อปไชดโมเดลออฟเดอะแพลนนิท 2017
กัณภัทร ปิ่นวนิชย์กุล ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດອຸບົນລາຊະທານີ ອຸບົນລາຊະທານີ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • เบสแฟชั่นโมเดล

เอวบีเอ็มเอ สตาร์คิสโมเดล[ດັດແກ້]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ເກົາຫຼີໃຕ້ 2018 อัษฎาวุฒิ สิมาคุปต์ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສະໝຸດປາການ ສະໝຸດປາການ เอวบีเอ็มเอ ท็อปโมเดลสตาร์ 2018
เจนนิเฟอร์ มิเชล อัลคาเฟล ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ ຊຽງໃໝ່ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ผักแพว Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ເກົາຫຼີໃຕ້ 2017 ลีวรรณฎา บุญศรีโรจน์ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ เอวบีเอ็มเอ สตาร์คิสโมเดล 2017
อานนนท์ ลี้กำจร ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສົງຂາ ສົງຂາ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • เอวบีเอ็มเอ แบรนด์แอมบาสเดอร์
กัญญ์นัชชา ชูแก้ว ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດສຸລາດທານີ ສຸລາດທານີ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • เอวบีเอ็มเอ แบรนด์แอมบาสเดอร์
ปัญญษร รุ่งสว่าง ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຂອນແກ່ນ ຂອນແກ່ນ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • ท็อปโมเดล

มิสแอนด์มิสเตอร์แพลนเน็ต[ດັດແກ້]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ແມ່ແບບ:Country data ຈໍຣ໌ເຈຍ 2018 ชลภณ การวัตณี ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນົນທະບຸລີ ນົນທະບຸລີ มิสเตอร์แพลนเน็ต 2018
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ແມ່ແບບ:Country data ຈໍຣ໌ເຈຍ 2017 กิตติกร สิทธิยศ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນ່ານ ນ່ານ เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม

มิสทีนยูนิเวิร์ส[ດັດແກ້]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ປະເທດຕວກກີ 2018 ไหมไทย สุริยะยรรยง ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດພູເກັດ ພູເກັດ มิสทีนยูนิเวิร์ส 2018
 • ขวัญใจช่างภาพ

มินิมิสยูนิเวิร์ส[ດັດແກ້]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ປະເທດຕວກກີ 2018 โปรดปราน วิจิตรศิลป ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ ຊຽງໃໝ່ มินิมิสยูนิเวิร์ส 2018
 • เฟสออฟเดอะเยียร์

เวิลด์ทัวริซึมเฟสทิวัล[ດັດແກ້]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ຟີລິບປິນ 2018 ชนกนันนท์ โรจนสมิธ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນະຄອນລາຊະສີມາ ນະຄອນລາຊະສີມາ มิสพรีทีนทัวริซึมเวิลด์ 2018

ลิทเติลมิสแอนด์มิสเตอร์ยูเรเชีย[ດັດແກ້]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ແມ່ແບບ:Country data ຈໍຣ໌ເຈຍ 2018 พรรณพัชร ศรีวงศ์ทอง Unknown ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນ PRE TEEN MISS EURASIA 2018
 • Cover Girl

Future Fashion Faces World Kids[ດັດແກ້]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ປະເທດຕວກກີ 2019 ศุภรดา เหล่าเสถียรพันธุ์ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດພັດທະລຸງ ພັດທະລຸງ
ระพีภัทร ยงประเดิม ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດພູເກັດ ພູເກັດ
ศุภรดา อภิรตกาญจน์ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ

Mister & Miss Tourism Ambassador Universe[ດັດແກ້]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ປະເທດມາເລເຊຍ 2019 ณัฐนันท์ อ่ำเมือง ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດອຸຕະຣະດິດ ອຸຕະຣະດິດ

Fashion Face World[ດັດແກ້]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ປະເທດຕວກກີ 2019 ชุนิตา ว่องวิบูลย์รัตน์ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ

TKS N SON[ດັດແກ້]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ສິງກະໂປ 2019

ມິສເຕີໂກລໂບ້ວທີນ[ດັດແກ້]

ແມ່ແບບ:ບົດຄວາມຫລັກ2

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ໄທ 2018 กิตติกร สิทธิยศ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນ່ານ ນ່ານ ไม่ผ่านเข้ารอบ

สติวเดนท์ออฟไชนีส[ດັດແກ້]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ປະເທດຈີນ 2016 ชัยธัช สุรเลิศรังสรรค์[1] ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • เบสเพอฟอมเมินซ์
ลีวรรณฎา บุญศรีโรจน์ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ไม่ผ่านเข้ารอบ
เจตน์สฤษฎิ์ โกมลรัตน์ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ ຊຽງໃໝ່ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ชัณญานุช ลี้กำจร ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດນະຄອນສີທຳມະລາດ ນະຄອນສີທຳມະລາດ ไม่ผ่านเข้ารอบ

เวิลด์บิวตีแฟชั่นแอนด์ฟิตเนส[ດັດແກ້]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ສິງກະໂປ 2017 วรุฒ อารีพันธ์ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ ຊຽງໃໝ່ ไม่ผ่านเข้ารอบ
จรีย์พร วนสันเทียะ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຂອນແກ່ນ ຂອນແກ່ນ ไม่ผ่านเข้ารอบ

มิสไชนีสคอสมอส[ດັດແກ້]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ປະເທດມາເລເຊຍ 2016 ภริตา เจียโหง่ว ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย
 • นางงามบุคลิกภาพยอดเยี่ยม
ປະເທດມາເລເຊຍ 2014 กวินตรา ประภาสะโนบล ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊົນບຸລີ ຊົນບຸລີ เข้ารอบ 6 คนสุดท้าย
 • นางงามรูปร่างดี
ณัชนากานต์ สมบูรณ์ทรัพย์ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊົນບຸລີ ຊົນບຸລີ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • นางงามมิตรภาพ

มิสจูเอลปรินส์เซสอินเตอร์เนชันแนล[ດັດແກ້]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ສິງກະໂປ 2015 วริญญา โพธิ์สุการ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຂອນແກ່ນ ຂອນແກ່ນ รองอันดับ 2 มิสจูเอลปรินส์เซสอินเตอร์เนชันแนล 2015

ເຟຊອັອຟບິວຕີ້ອິນເຕີຣ໌ເນຊັນແນລ[ດັດແກ້]

ແມ່ແບບ:ບົດຄວາມຫລັກ2

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ປະເທດໄຕ້ຫວັນ 2015 วิไล มาบุญ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ไม่ผ่านเข้ารอบ

มิสเฮอริเทจอินเตอร์เนชันแนล[ດັດແກ້]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ປະເທດເນປານ 2014 กวินตรา ประภาสะโนบล ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊົນບຸລີ ຊົນບຸລີ รองอันดับ 1 มิสเฮอริเทจอินเตอร์เนชันแนล 2014
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
 • ชุดราตรียอดเยี่ยม

ซุปเปอร์ทาเลนต์ออฟเดอะเวิลด์[ດັດແກ້]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ເກົາຫຼີໃຕ້ 2014 นรันดร์จุฑา ปัญญาสุข ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
 • ท็อปมัลติมีเดีย

ໂວຣ໌ວມີສຍູນິເວີຊິຕີ້[ດັດແກ້]

ແມ່ແບບ:ບົດຄວາມຫລັກ2

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ເກົາຫຼີໃຕ້ 2014 ณัชนากานต์ สมบูรณ์ทรัพย์ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຊົນບຸລີ ຊົນບຸລີ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • มิสซินเซียริที

ปรินส์แอนด์ปรินส์เซสเซาท์อีสต์เอเชีย[ດັດແກ້]

ປີ ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ຈັງຫວັດ ຕຳແໜ່ງໃນການປະກວດ ລາງວັນພິເສດ
ສິງກະໂປ 2013 พุทธภรณ์ นนท์พละ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຂອນແກ່ນ ຂອນແກ່ນ มิสทีนเซาท์อีสต์เอเชีย 2013
 • ชุดราตรียอดเยี่ยม
 • การแสดงความสามารถพิเศษยอดนิยม
พุทธพล นนท์พละ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຂອນແກ່ນ ຂອນແກ່ນ จูเนียร์มิสเตอร์ออฟเซาท์อีสต์เอเชีย 2013
 • ชุดเดินชายหาดยอดเยี่ยม
 • ปาร์ตี้ชุดนอนยอดเยี่ยม
พูฒาจารีย์ นนท์พละ ທຸງຊາດຂອງຈັງຫວັດຂອນແກ່ນ ຂອນແກ່ນ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • นักร้องเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ครื่องแต่งกายประจำชาติยอดเยี่ยม
 • สาวน้อยแฟชั่น
ปางบารมี วิชาธรณ์ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • ขวัญใจช่างภาพ
 • การแนะนำตัวยอดเยี่ยม
 • ชุดปาร์ตี้ชุดนอนยอดเยี่ยม
ສິງກະໂປ 2012 ชุณิตา ว่องวิบูลย์รัตน์ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ มิสทีนเซาท์อีสต์เอเชีย 2012
 • เดอะเบสรันเว
วิคเตอร์ ศรัณย์ สงวนศิลปิ์ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ มิสเตอร์ทีนเซาท์อีสต์เอเชีย 2012
 • เบสปาจามัสวีค
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
นภัสนันท์ พุฒิโรจน์สิริ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • ขวัญใจช่างภาพ
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
 • คิวท์เกิร์ล
ธัญชนก เพชรายุทธพันธ์ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • เบสคันเทสเทิน
 • เบสปาจามัสวีค
จิรายุทธ เพชรายุทธพันธ์ ທຸງຊາດຂອງບາງກອກ ກຣຸງເທພມຫານຄຣ ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • เบสรันเว
 • เบสบีชวีค

ເພີ່ມເຕີມ[ດັດແກ້]

ອ້າງອີງ[ດັດແກ້]

 1. https://www.dek-d.com/board/view/3673765/

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນ[ດັດແກ້]