ບ້ານຮ່ອງສຸພາບ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ບ້ານຮ່ອງສຸພາບ

ແຂວງ 1

ຊື່ແຂວງເປັນພາສາລາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລະຫັດເມືອງ 103

ຊື່ເມືອງເປັນພາສາລາວ ໄຊເສດຖາ

ລະຫັດບ້ານ 103021

ຊື່ບ້ານເປັນພາສາລາວ ຮ່ອງສຸພາບ

ໄລຍະເວລາສະເລ່ບທີ່ໃຊ້ໃນການເດີນທາງຈາກບ້ານໄປຫາໂຮງໝໍແຂວງ(ນາທີ) 9

ເວລາສະເລ່ຍທີ່ໃຊ້ໃນການເດີນທາງຈາກບ້ານຫາໂຮງໝໍເມືອງ (ນາທີ) 8

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພົນລະເມືອງ 653.79

ຈຳນວນພົນລະເມືອງລວມ 2215

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງທີ່ມີອາຍຸ 5 ປີລົງມາ 11.87

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງທີ່ມີອາຍຸ 65 ປີຂື້ນໄປ 2.93

ອັດຕາການເອື່ອຍອີງ 52.13

ອັດຕາສ່ວນເພດ 98.83

ອັດຕາສ່ວນເພດຂອງພົນລະເມືອງທີ່ມີອາຍຸ 5 ປີລົງມາ 105.47

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງ 15 ປີ ຂື້ນໄປທີຢ່າຮ້າງ 3.48

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງ 15 ປີ ຂື້ນໄປທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ 56.48

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງ 15 ປີ ຂື້ນໄປທີບໍ່ເຄີຍແຕ່ງງານ 35.83

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງ 15 ປີ ຂື້ນໄປທີ່ເປັນໝາຍ 3.68

ຂະໜາດສະເລ່ຍຂອງຄົວເຮືອນ 5.11

ອັດຕາສ່ວນຂອງຄົວເຮືອນທີ່ມີຫົວໜ້າຄົວເຮືອນເປັນແມ່ຍິງ 18.65

ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງພົນລະເມືອງອາຍຸ 15 ປີ ຂື້ນໄປ 91.85

ເວລາສະເລ່ຍທີ່ໃຊ້ໃນການເດີນທາງຈາກບ້ານໄປຫາໂຮງຮຽນ (ນາທີ) 0

ຈຳນວນບ້ານທີ່ມີໂຮງຮຽນປະຖົມບໍ່ສົມບູນ (ປໍ1 ເຖິງ ປໍ3) ແມ່ນ

ຈຳນວນບ້ານທີ່ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ (ປໍ1 ເຖິງ ປໍ5) ແມ່ນ

ອັດຕາສ່ວນເພດຂອງການຮູ້ໜັງສື 112.24

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງ ທີ່ສຳເລັດການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ ແຕ່ ມ1 ຫາ ມ3 22.95

ອັດຕາສ່ວນເພດຂອງພົນລະເມືອງ ທີ່ສຳເລັດການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນແຕ່ມໍ1 ຫາ ມໍ3 96.74

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງ ທີ່ສຳເລັດການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ ແຕ່ ປໍ1 ຫາປໍ6 21.88

ອັດຕາສ່ວນເພດຂອງພົນລະເມືອງ ທີ່ສຳເລັດການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ ແຕ່ປໍ1 ຫາ ປໍ6 79.53

ອັດຕາການເຂົ້າໂຮງຮຽນຂອງພົນລະເມືອງອາຍຸ 6 ປີ 91.11

ອັດຕາສ່ວນເພດ ຂອງການເຂົ້າໂຮງຮຽນຂອງພົນລະເມືອງທີ່ມີອາຍຸ 6 ປີ 215.38

ອັດຕາການເຂົ້າໂຮງຮຽນຂອງພົນລະເມືອງອາຍຸ 10 ປີ 95.75

ອັດຕາສ່ວນເພດ ຂອງການເຂົ້າໂຮງຮຽນຂອງພົນລະເມືອງທີ່ມີອາຍຸ 10 ປີ 114.29

ອັດຕາການເຂົ້າໂຮງຮຽນຂອງພົນລະເມືອງອາຍຸ 15 ປີ 61.4

ອັດຕາສ່ວນເພດ ຂອງການເຂົ້າໂຮງຮຽນຂອງພົນລະເມືອງທີ່ມີອາຍຸ 15 ປີ 75

ໄລຍະເວລາສະເລ່ຍທີ່ໃຊ້ເດີນທາງຈາກບ້ານຫາສຸກສາລາ 3

ຈຳນວນບ້ານທີ່ມີສຸກສາລາ ບໍ່ແມ່ນ

ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງແມ່ຍິງໃນເວລາເກີດລູກຜູ້ທຳອິດ 21.38

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົວເຮືອນທີ່ມີຄົນພິການ 8.64

ຈຳນວນຄົວເຮືອນທີ່ມີຄົນພິການ 37

ຈຳນວນພົນລະເມືອງທີ່ເວົ້າພາສາ ໄທກາດາຍ 2090

ຈຳນວນພົນລະເມືອງທີ່ເວົ້າພາສາມົ້ງ 102

ຈຳນວນພົນລະເມືອງທີ່ເວົ້າພາສາກາຕິກ 2

ຈຳນວນພົນລະເມືອງທີ່ເວົ້າພາສາຂະມຸ 3

ຈຳນວນພົນລະເມືອງທີ່ເວົ້າພາສາລາວ 2075

ຈຳນວນພົນລະເມືອງທີ່ເວົ້າພາສາມຽນ 0

ຈຳນວນພົນລະເມືອງທີ່ເວົ້າພາສາປາລູກິດ 0

ຈຳນວນພົນລະເມືອງທີ່ເວົ້າພາສາ ໄຕໄທ 15

ຈຳນວນພົນລະເມືອງທີ່ເວົ້າພາສາຕີເບດ-ເບີເມນ 1

ຈຳນວນພົນລະເມືອງທີ່ເວົ້າພາສາເວຍຕິກ 0

ຈຳນວນພົນລະເມືອງທີ່ເວົ້າພາສາບານາຣິກ-ກາມຸ 9

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງທີ່ເວົ້າພາສາບານາຣິກຄະແມ 0.41

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງທີ່ເວົ້າພາສາມົ້ງ 4.6

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງທີ່ເວົ້າພາສາກາຕິກ 0.09

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງທີ່ເວົ້າພາສາຄະມຸ 0.14

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງທີ່ເວົ້າພາສາລາວ 93.68

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງທີ່ເວົ້າພາສາມຽນ 0

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງທີ່ເວົ້າພາສາປາລັງກິດ 0

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງທີ່ເວົ້າພາສາໄຕໄທ 0.68

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງທີ່ເວົ້າພາສາຕີເບດ-ບາເມນ 0.05

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງທີ່ເວົ້າພາສາວຽດຕິກ 0

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທີ່ຖືສາດສະໜາບາຮາຍ 0.05

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທີ່ຖືສາດສະໜາພຸດ 93.13

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທີ່ຖືສາດສະໜາຄຣິກສະຕຽນ 2.57

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທີ່ຖືສາດສະໜາມຸດສະລິມ 0

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທີ່ຖືສາດສະໜາອື່ນໆ 4.25

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງທີ່ເຮັດວຽກເສດຖະກິດຕໍ່ຈຳນວນປະຊາກອນລວມ 56.54

ອັດຕາສ່ວນເພດຂອງພົນລະເມືອງທີ່ເຮັດວຽກເສດຖະກິດ 126.82

ຈຳນວນພົນລະເມືອງທີ່ເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ແມ່ນລູກຈ້າງ 134

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງທີ່ເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກຳ 88.15

ອັດສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົວເຮືອນທີ່ມີດິນກະສິກຳ 24.94

ຂະໜາດສະເລ່ຍຂອງດິນກະສິກຳຕໍ່ຄົວເຮືອນ 1

ປະເພດແຫຼ່ງນ້ຳໃຊ້ຕົ້ນຕໍ ນ້ຳສ້າງມີຝາປິດ

ປະເພດວິດຖ່າຍຕົ້ນຕໍ ວິດທຳມະດາ

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົວເຮືອນທີ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ 96.3

ແຫຼ່ງພະລັງງານຕົ້ນຕໍສຳລັບແຕ່ງກິນ ໄມ້

ຂະໜາດເນື້ອທີ່ທີ່ຢູ່ອາໃສສະເລ່ຍຕໍ່ຄົນ 11.8736

ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ 17.95

ຈຳນວນຄົນທຸກ 397

ການຊົມໃຊ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ 218043