ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ)
Banque Pour Le Commerce Exierieur Lao Public (BCEL)
ປະເພດ ລັດຖະບານ
ກໍ່ຕັ້ງ ປີ 1975
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດລາວ
ສູນໃຫຍ່ ຖະຫນົນປາງຄໍາ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
, ປະເທດລາວ
ຂອບເຂດໃຫ້ບໍລິການ ປະເທດລາວ
ບຸກຄົນສໍາຄັນ ທ່ານ ວັນຄຳ ວໍລະວົງ
ຜູ້ອຳນວຍການ
ອຸດສາຫະກໍາ ທະນາຄານ
ສິນຄ້າ ?
ບໍລິການ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານເງິນຝາກ, ຊຳລະສະສາງສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສິນເຊື່ອ, ບັດເອທີເອັມ ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ບໍລິການດ້ານການເງິນອື່ນໆ
ຂະຫນາດຕະຫລາດ ?
ລາຍໄດ້ ?
ກໍາໄລການດໍາເນີນການ ?
ກໍາໄລສຸດທິ ?
ຊັບສິນທັງຫມົດ ?
ລາຄາຫຸ້ນທັງຫມົດ ?
ຈໍານວນພະນັກງານ ?
ບໍລິສັດແມ່ ?
ພະແນກ ?
ສາຂາ ?
ເວັບໄຊຕ໌ http://www.bcel.com.la/

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (Banque Pour Le Commerce Exierieur Lao Public|Banque Pour Le Commerce Exierieur Lao Public)