ກຸ່ມບ້ານທ່າບົກ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ເບີ່ງແຜນທີ່ Google map

ກ. ສັງລວມ


ໃນແຂວງບໍລິຄໍາໄຊມີກຸ່ມບ້ານທ່າບົກແມ່ນກຸ່ມບ້ານໜື່ງທີ່ນອນໃນເຂດເມືອງທ່າພະບາດຊື່ງແມ່ນກຸ່ມບ້ານທີ2ທີ່ນອນຢູ່ລະຫວ່າງກາງຂອງເມືອງທ່າພະບາດ.

Bolikhamxay Thabok ThaBokKumban.JPG

ຂ. ທີ່ຕັ້ງ


ກຸ່ມບ້ານແຫ່ງບ້ານນີ້ປະກອບດ້ວຍ13ໝູ່ບ້ານ, ຢູ່ທັງ2ຟາກເສັ້ນທາງ13ໃຕ້. ການຜະລິດກະສິກໍາຢູ່ໃນກຸ່ມບ້ານແຫ່ງນີ້ນັ້ນສ່ວນຫຼາຍກໍແມ່ນການປູກຝັງແລະການລ້ຽງສັດ, ລະຫັດເຂດແມ່ນ 1102

ຄ. ການປູກຝັງ


ໃນເຂດບ້ານຫ້ວຍເລິກຈະໄດ້ພົບກັບເຂດ ປູກຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂອງປະຊາຊົນ ທ້ອງຖິ່ນ, ແລະອັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນກໍແມ່ນພື້ນທີ່ປູກຕົ້ນວິກແລະຕົ້ນກະຖິນນະລົງຂອງບໍລິສັດ OJI (ໂອຈິ) ທີ່ກວມເອົາຫຼາຍຮ້ອຍເຮັກຕ້າຈົນສຸດສາຍຕາ, ຖ້າເບີ່ງໄນອີກແງ່ກໍ່ຄື ພື້ນທີ່ປູກຝັງນັ້ນແມ່ນຢູ່ຖືກ ອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍປ່າ.

ສວນປູກຕົ້ນວິກຂອງບໍລິສັດ ໂອຈິ

Bolikhamxay Thabok Eucalyptus1.JPG Bolikhamxay Thabok Acacia2.jpg

ສວນປູກຕົ້ນກັນຖິນນະຣົງຂອງບໍລິສັດ ໂອຈິ

Bolikhamxay Thabok Kathinnarong1.JPG Bolikhamxay Thabok Kathinnarong2.JPG

ໃນເຂດກຸ່ມບ້ານແຫ່ງນີ້ແມ່ນມີບ້ານໜື່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ກາງດອນຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ, ຊື່ວ່າບ້ານ ດອນຄອນລາດ ຊື່ງສ່ວນ ໃຫຍ່ຈະປູກບັນດາຜັກ, ໝາກເລັ່ນ, ໝາກອຶ, ໝາກແຕງ,ໝາກຖົ່ວຍາວ ແລ້ວສົ່ງອອກຂາຍໄປທີ່ຕະຫຼາດ ໄກ້ຄຽງ, ແລະກໍມີຜູ້ມາຮັບຊື້ຢູ່ກັບສວນເລີຍນັ້ນກໍມີ

Bolikhamxay Thabok Pumpkins.JPG

ຜະລິດຕະຜົນຂອງບ້ານດອນຄອນລາດ

ງ. ການລ້ຽງສັດ


ໃນເຂດກຸ່ມບ້ານທ່າບົກນີ້ມີຄອບຄົວເຮັດການລ້ຽງສັດແບບປະສົມປະສານ, ຄືການລ້ຽງເປັດກາບ,ເປັດກືກ,ຊື່ງມີຈໍານວນຫຼາຍພັນໂຕ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການລ້ຽງເພື່ອໄຂ່ ຫຼືຊີ້ນ.

Bolikhamxay Thabok Ducks.JPG Bolikhamxay Thabok Ducks2.JPG

ນອກນັ້ນກໍຍັງມີການລ້ຽງອ່ຽນ ໂດຍໄດ້ມີການເຮັດບໍ່ພິເສດ, ໃນເບື້ອງໂຕ້ນເພີ່ນໄດ້ປ່ອຍອ່ຽນ ຈໍານວນ70ໂລ, ແຕ່ເພີ່ນບໍ່ທັນມີໃນການຕິດຕາມການລ້ຽງອ່ຽນນີ້ໄດ້ເທື່ອ.

Bolikhamxay Thabok Eels tank.JPG

ອັນເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນການລ້ຽງໂຕຈີ່ລໍ່, ທີ່ສາມາດສົ່ງອອກຂາຍໃຫ້ແກ່ພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງແລະນະຄອນ ຫຼວງອີກດ້ວຍຊື່ງມີຈໍານວນ150ແທ່ງ, ມີປະມານ3000ໂຕຕໍ່ແທ່ງ, ພາຍໃນ3ເດືອນຈະໄດ້ຮັບຜົນຜະ ລິດ2ກິໂລ, ຖ້າສົ່ງຂາຍໄປທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກໍຈະໄດ້ປະມານ40ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ, ຖ້າສົ່ງຂາຍ ພາຍໃນເຂດໄກ້ຄຽງກໍຈະໄດ້ປະມານ35ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ.

Bolikhamxay Thabok Crickets.JPG

ເວົ້ເຖິງການລ້ຽງງົວຄວາຍ, ປະຊາຊົນເຂດນີ້ກໍຖືວ່າຫຼາຍພໍສົມຄວນ ແລະອີກຄອບຄົວໜື່ງກໍມີທຸລະກິດຄອບຄົວໃນການລ້ຽງປາກະຊັງ, ດ້ວຍຄວາມໃຈມັກແລະອົດ ທົນຈື່ງເຮັດໃຫ້ເພີ່ນປະສົບຜົນສໍາເລັດພໍສົມຄວນ, ໂດຍຜະລິດຕະຜົນຈະສົ່ງໃຫ້ຕະຫຼາດພາຍໃນ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່.

Bolikhamxay Thabok Fishes.JPG

ຕໍ່ຈາກນັ້ນເຮົາກໍຈະໄດ້ພົບກັບບຸກຄົນຜູ້ເປັນຕົວເດັ່ນໃນແຖບນີ້ພໍ່ພົມມາ, ຊື່ງເປັນຊາວກະສິກອນ ທີ່ໄດ້ຜັນເອົາພື້ນທີ່ອ້ອມແອ້ມເຮືອນຂອງຕົນໃຫ້ກາຍເປັນພື້ນທີ່ການການຜະລິດກະສິກໍາແບບລວມສູນຊື່ງໃນນັ້ນມີ: ລ້ຽງກົບ-ເພາະພໍ່ພັນແມ່ພັນກົບ, ເພາະພັນປາ.

ນອກນັ້ນອັນທີ່ເດັນກວ່າໝູ່ແມ່ນການລ້ຽງຂີ້ກະເດືອນພັນໂຮນລັງ, ຊື່ງເປັນແຫຼ່ງອາຫານອັນສົມ ບູນໃຫ້ແກ່ສັດປະເພດອື່ນໆ.ອ້ອມແອ້ມເຮືອນຂອງເພິ່ນແມ່ນໄດ້ມີການລ້ຽງປາຫຼາຍປະເພດຢູ່ໃນໜອງດຽວກັນ.

ເພິ່ນຍັງເປັນຄົນມີຄວາມມານະອົດທົນ,ມັກໃນວຽກງານການຜະລິດກະສິກໍາ, ແລະຍັງເປັນ ຄົນມັກເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ທີ່ຕົນມີສູ່ຜູ້ອື່ນທີ່ຕອງການບໍ່ວ່າຈະທາງດ້ານຄວາມຮູ້, ແລະເຕັກນິກ ແລະອື່ນໆດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈແລະຍິນດີ. ຄອກເພາະພັນ ພໍ່ພັນແມ່ພັນກົບ

Bolikhamxay Thabok Phomma1.JPG

ຄອກລ້ຽງຂີ້ກະເດືອນພັນໂຮນລັງ

Bolikhamxay Thabok Phomma2.JPG

ທຸກຢ່າງເພີ່ນເກັບກຳແລະເຮັດວຽກຢ່າງເປັນລະບົບ

Bolikhamxay Thabok Phomma3.JPG

ຈ. ການທ່ອງທ່ຽວ


ຕາມເສັ້ນທາງເຂົ້າໄປສູ່ເຂດເຂື່ອນນໍ້າເລີກ, ກໍ່ຈະມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆຄື, ຕາດເລີກ,ຕາດຊາຍ ແລະຕາດມັງກອນ.

ສ. ການອຸດສາຫະກໍາແລະຫັດຖະກໍາ


ກໍຄືກັບບັນດາກຸ່ມບ້ານທີ່ໄກ້ຄຽງ, ການຜະລິດຫັດຖະກໍາສ່ວນໃຫຍ່ຈະແມ່ນການສານ ກະຕິບເຂົ້າ.

ຊ. ທ່າແຮງ


ອີງຕາມການໃຫ້ສໍາພາດຂອງຫົວໜ້າກຸ່ມບ້ານພະບາດ, ທ່າແຮງໃນກຸ່ມບ້ານ ແມ່ນການຈັກສານໄມ້ປ່ອງເຮັດກະຕິບເຂົ້າ ເຊິ່ງສະເລ່ຍລາຍຮັບໄດ້ປະມານ 4 ແສນ ກີບ ຕໍ່ເດືອນຕໍ່ຄົນ. ສະນັ້ນ, ຈື່ງມີແຜນການໃນການຊຸກຍູ້ການຜະລິດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ ເປັນຜະລິດຕະພັນອັນພົ້ນເດັ່ນຂອງກຸ່ມບ້ານ, ນອກຈາກນີ້ກໍຍັງແມ່ນການປູກຕົ້ນໄມ້ ອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆ, ການຜະລິດເຂົ້າກໍ່ຍັງແມ່ນພື້ນຖານການຜະລິດກະສິກໍາ ຂອງກຸ່ມບ້ານນີ້.

ຍ. ຂໍ້ຈໍາກັດ


ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການເຂົ້າເຖີງແຫຼ່ງທຶນໃນການພັດທະນາກະສິກໍາ , ປະຊາຊົນຍັງບໍ່ທັນກໍາ ໄດ້ເຖີງແນວທາງຂອງທະນາຄານ, ການປູກຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະ ກໍາ,ສວນຫຼາຍແມ່ນເຮັດໂດຍ ອີງໃສ່ກະແສເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ຊື່ງບໍ່ໄດ້ມີການຈັດ ສັນວາງແຜນຢ່າງຄັກແນ່ເຮັດໃຫ້ການເກີດມີເຫດ ການບໍ່ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບໃນເວລາເກັບກ່ຽວ. ແລະປັດຈຸບັນ ທີ່ບ້ານນໍ້າເລີກ; ຕາມເສັ້ນທາງເຂົ້າສູ່ ເຂື່ອນຊື່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເສັ້ນທາງທຽວ ຂອງລົດບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນຄໍາພູເບ້ຍ, ຊື່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການ ແລ່ນລົດທີ່ບໍ່ຈົງຈຽມເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພາວະ ແຕ່ລະວັນບໍ່ວ່າຈະແມ່ນທາງສຽງເນືອງນັນໃນເວລາ ກາງຄືນ ຫຼື ຂີ້ຝຸ່ນ ຕາມເສັ້ນທາງດິນແດງ, ຊື່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ດໍາລົງໃນຂົງເຂດນັ້ນ.